Το ηλιακ? ?γκαυμα δυστυχ?? μικρο? και μεγαλ?τεροι το αντιλαμβαν?μαστε στο τ?λο? τη? ημ?ρα? ?ταν μετ? απ? ατελε?ωτε? ?ρε? στον ?λιο και παιχν?δια στην ?μμο, θαλ?σσια σπορ και κολ?μπι, το δ?ρμα π?ρει κοκκινωπ? χρ?μα. Δεδομ?νου ?τι το δ?ρμα των παιδι?ν ε?ναι πιο ευ?λωτο, το βλαστ?ρι σα? ενδ?χεται να πον? και να αισθ?νεται ?ντονη φαγο?ρα. Το ξεφλο?δισμα θα αρχ?σει περ?που μια βδομ?δα μετ? το ?γκαυμα. Τι μπορε?τε να κ?νετε για να ανακουφ?σετε το παιδ? σα?;

Για αρχ? ενθαρρ?νετε το παιδ? να μην ξ?νει το δ?ρμα του.

Κ?ντε στο παιδ? ?να δροσερ? μπ?νιο και στεγν?στε το με την πετσ?τα ταμποναριστ? χωρ?? να τρ?ψετε το δ?ρμα του.

Δ?στε στο παιδ? κ?ποιο παυσ?πονο.

Τοποθετε?στε στο δ?ρμα ενυδατικ? γαλ?κτωμα ? ενυδατικ?? κρ?με?.

Φροντ?στε ?στε να ενυδατωθε? σωστ? π?νοντα? αρκετ? υγρ? και καταναλ?νοντα? τροφ?? που λειτουργο?ν βοηθητικ? για την κατ?στασ? του.

Αποφ?γετε κρ?με?, που προ?ρχονται απ? το πετρ?λαιο, γιατ? δεν αφ?νουν τον ιδρ?τα και τη θερμ?τητα να διαφ?γουν απ? το δ?ρμα.

Κυρ?ω? αποφ?γετε ν?α ?κθεση στον ?λιο γιατ? θα επιδειν?σει την κατ?σταση.

Ε?ν το ?γκαυμα ε?ναι ?ντονο και δημιουργηθο?ν φυσαλ?δε? τ?τε συμβουλευτε?τε τον παιδ?ατρ? σα?. Το ?διο να κ?νετε εφ?σον το παιδ? νι?θει ?ντονη αδιαθεσ?α και τ?ση για εμετ?.

?πω? στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? ?τσι και στο παιδικ? ?γκαυμα τη διαφορ? κ?νει η πρ?ληψη, οπ?τε φροντ?στε για την αντηλιακ? προστασ?α του παιδιο?, με αντηλιακ?, καπ?λο, λευκ? ρο?χα, κολ?μπι στι? κατ?λληλε? ?ρε? κ.ο.κ., κυρ?ω? μ?θετ? το απ? νωρ?? να θωρακ?ζει τον εαυτ? του απ? τι? υπερι?δει? ακτ?νε? του ?λιου, δεδομ?νου ?τι η επαναλαμβαν?μενη ηλιακ? ?κθεση αυξ?νει του? κινδ?νου? για την εκδ?λωση ασθενει?ν στην εν?λικ? ζω? του.