Οι Metallica, το αμερικανικ? heavy metal μουσικ? συγκρ?τημα με τι? αμ?τρητε? επιτυχ?ε? εισ?ρχεται στον χ?ρο των εκδ?σεων παιδικ?ν βιβλ?ων.

Το συγκρ?τημα θα κυκλοφορ?σει εικονογραφημ?νο βιβλ?ο, τα ?σοδα απ? τι? πωλ?σει? του οπο?ου θα ενισχ?σουν το ?δρυμα ?All Within My Hands? που ?χουν ιδρ?σει τα μ?λη των Metallica.

Το βιβλ?ο με τ?τλο ?The ABCs of Metallica? θα αφηγε?ται την ιστορ?α του γκρουπ απ? το Α ?ω? το Ω και θα κυκλοφορ?σει στα βιβλιοπωλε?α και στο διαδ?κτυο στι? 26 Νοεμβρ?ου.

Το συγκρ?τημα περι?γραψε το βιβλ?ο στην ιστοσελ?δα του: ?Με ρ?με? και εικ?νε?, το αλφαβητ?ριο ( ABCs) των Metallica ανατρ?χει π?σω στην ιστορ?α τη? μπ?ντα? απ? το Α ?ω? το Ω! Κ?θε γρ?μμα του αλφ?βητου επισημα?νει μια στιγμ? αυτο? του ταξιδιο? μα?, απ? τι? ημ?ρε? του “Garage Days” ?ω? το “Master of Puppets” αλλ? και διασκεδαστικ? στοιχε?α για μα??.

Για τη συγγραφ? του ?The ABCs of Metallica? οι Metallica συνεργ?στηκαν με τον Howie Abrams, εν? την εικονογρ?φηση αν?λαβε ο Michael ?Kaves? McLeer, που ε?χε συμμετ?σχει το 2012 στην ?κθεση τη? μπ?ντα? με τ?τλο ?Obey Your Master?.

Το πιο πρ?σφατο ?λμπουμ του συγκροτ?ματο?- το 10ο τη? 38χρονη? καρι?ρα? του? – ?ταν το ?Hardwired … to Self Destruct? του 2016, το οπο?ο πο?λησε 5 εκατομμ?ρια αντ?τυπα παγκοσμ?ω? και ?ταν υποψ?φιο για ?να Grammy. Το συγκρ?τημα ?δωσε πρ?σφατα δ?ο συναυλ?ε? σε στ?δια του Ηνωμ?νου Βασιλε?ου, τι? οπο?ε? ο Guardian χαρακτ?ρισε ?metal masterclass δι?ρκεια? δυ?μισι ωρ?ν …?.

Το ?δρυμα που ?χουν δημιουργ?σει οι Metallica, ?All Within My Hands? υλοποιε? δρ?σει? για την καταπολ?μηση τη? πε?να? και την προ?θηση τη? εκπα?δευση? του εργατικο? δυναμικο? στι? οικονομικ? αδ?ναμε? κοιν?τητε?.

Τον Σεπτ?μβριο η μπ?ντα θα εμφανιστε? σε συναυλ?α με τη Συμφωνικ? Ορχ?στρα του Σαν Φρανσ?σκο με τ?τλο ?S & M2? στο Chase Center τη? αμερικανικ?? π?λη?.

Με τη συναυλ?α γιορτ?ζονται τα 20 χρ?νια απ? την ηχογρ?φηση το 1999 του ?λμπουμ των Metallica, με τ?τλο S&M, με τη συμμετοχ? τη? Συμφωνικ?? Ορχ?στρα? του Σαν Φρανσ?σκο. Η ηχογρ?φηση των Metallica και τη? Συμφωνικ?? Ορχ?στρα? του Σαν Φρανσ?σκο, ?γινε στο θ?ατρο ?Berkeley Community Theatre? υπ? τη διε?θυνση του Μ?ικλ Κ?ιμεν.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ