Η Γιαμ?λα Σ?φερ θ?λει οι ν?οι να μπορο?ν να ?χουν δικα?ωμα ψ?φου απ? τα 16 του? χρ?νια και εκτιμ? ?τι οι αριστερ?? πολιτικ?? ε?ναι ελκυστικ?? για τη νεολα?α.

Το 2018, σε ηλικ?α μ?λι? 24 ετ?ν, η Σ?φερ, που γενν?θηκε το 1993 και ε?ναι φοιτ?τρια Κοινωνιολογ?α? και Φιλοσοφ?α?, εξελ?γη η νε?τερη αντιπρ?εδρο? κ?μματο? που εκπροσωπε?ται στο γερμανικ? κοινοβο?λιο, των Πρασ?νων. ?δη απ? το 2015 ω? το 2017 ?ταν εκπρ?σωπο? τη? νεολα?α? των Πρασ?νων και πλ?ον η 26χρονη συντον?ζει ?τι? πρ?σινε? πολιτικ?? σε ευρωπα?κ? και διεθν?? πλα?σιο?.

?Στα π?ρτι συχν? οι ?νθρωποι ξαφνι?ζονται ?ταν του? λ?ω ?τι ε?μαι πολιτικ??. Δι?τι δεν πιστε?ει κανε?? ?τι μ?α 25χρονη μπορε? να ε?ναι πολιτικ?? καρι?ρα??, απαντ? η Σ?φερ σε ?σου? τη θεωρο?ν πολ? μικρ? για την πολιτικ?. ?Κ?ποιοι ?ταν ακο?ν τη λ?ξη “πολιτικ??” σκ?φτονται ?ναν ?νδρα με κοστο?μι. ?μω? πιστε?ω ?τι, αν δημοκρατ?α θ?λει να αντεπεξ?λθει στι? σημεριν?? απαιτ?σει?, χρειαζ?μαστε διαφορετικ?? προοπτικ?? και μια πιο πολ?χρωμη εικ?να των πολιτικ?ν?.

Πρ?τη φορ? η Σ?φερ ψ?φισε ?το 2013 στι? βουλευτικ?? εκλογ??, ?ταν ?μουν 20 ετ?ν. Περ?μενα πολ? καιρ? για να ασκ?σω το πιο βασικ? εκλογικ? μου δικα?ωμα: αυτ? τη? ψ?φου. Ενδιαφερ?μουν για τα ?σα συν?βαιναν γ?ρω μου και εμπλεκ?μουν πολιτικ?, γι’ αυτ? αισθαν?μουν πολ? αν?σχυρη? επειδ? δεν μπορο?σα να ψηφ?σω, θυμ?ται η ?δια.

Για τον λ?γο αυτ? το κ?μμα τη?, οι Πρ?σινοι που ε?δαν το ποσοστ? του? να εκτοξε?εται στι? ευρωεκλογ?? του Μα?ου και να φτ?νει το 20,5%, κ?νοντ?? του? το δε?τερο μεγαλ?τερο κ?μμα στη Γερμαν?α, ζητο?ν να μειωθε? η ηλικ?α ψ?φου στα 16 χρ?νια.

Η Σ?φερ εξηγε? ?τι οι ν?οι θ?λουν και ?χουν δικα?ωμα να ακουστε? η φων? του?. ?Η δημοκρατ?α δεν υπ?ρχει απλ??, πρ?πει να ασκε?ται. Ε?ναι σα να μαθα?νει κανε?? ?να ?ργανο?, τον?ζει η νεαρ? πολιτικ??.

?Α? π?ρουμε για παρ?δειγμα τι? ευρωεκλογ??: κ?ποιο? που ?γινε 18 λ?γε? ημ?ρε? μετ? τη διεξαγωγ? του? δεν θα ?χει το δικα?ωμα να ψηφ?σει παρ? σε π?ντε χρ?νια απ? τ?ρα. Σε αυτ? το δι?στημα πολλο? ?νθρωποι θα ?χουν τελει?σει τι? σπουδ?? του?, κ?ποιοι ?σω? ?χουν αποκτ?σει παιδι? και τ?τε μ?νο θα μπορ?σουν να ασκ?σουν το δικα?ωμ? του? να ψηφ?σουν και να αποφασ?σουν π?? θα διαμορφωθο?ν οι πολιτικ?? στο επ?κεντρο των οπο?ων βρ?σκονται οι ?διοι?, δηλ?νει.

Σε ?σου? πιστε?ουν ?τι ?να? 16χρονο? δεν ε?ναι αρκετ? ?ριμο? για να ψηφ?σει, η Σ?φερ απαντ? ?τι η κατ?σταση ?χει αλλ?ξει ριζικ? τον τελευτα?ο καιρ?.

?Κυρ?ω? μετ? τι? “Παρασκευ?? για το Μ?λλον” κανε?? δεν μπορε? να πει πια ?τι “αυτο? οι ν?οι” ε?ναι απολιτ?κ ? δεν ενδιαφ?ρονται για το μ?λλον και την κοινων?α (…) αυτ? ?δη αποδεικν?ει ?τι η ηλικ?α δεν ε?ναι παρ?γοντα? αποκλεισμο? απ? τη συμμετοχ? στα κοιν? και την ενημ?ρωση?, σημει?νει η νεαρ? Γερμαν?δα πολιτικ??.

Εξ?λλου επισημα?νει ?τι ?εδ? και κ?ποιο καιρ? οι ν?οι δεν αισθ?νονται καλ? με την κυβερνητικ? πολιτικ?. Σ?μφωνα με την τελευτα?α ?ρευνα του Shell Youth Study, ν?οι ηλικ?α? 15 με 25 ετ?ν δηλ?νουν σε ποσοστ? 69% ?ταν πιστε?ουν πω? οι πολιτικο? δεν ενδιαφ?ρονται για τα ?σα του? απασχολο?ν?.

Ωστ?σο η Γιαμ?λα Σ?φερ δεν θα ?θελε η ολο?να και μεγαλ?τερη ενασχ?ληση των ν?ων με την πολιτικ? να θεωρηθε? ?χ?σμα γενε?ν? με την τρ?χουσα πολιτικ? τ?ξη, αλλ? ο?τε και επ?θεση εναντ?ον τη?.

?Ε?ναι παρ?λογο. Και οι μεγαλ?τεροι ενδιαφ?ρονται για το μ?λλον και θ?λουν να συζητ?σουν για τη βιοποικιλ?τητα και τη προστασ?α του περιβ?λλοντο? ? το μ?λλον τη? Ευρ?πη?. Το ζ?τημα ε?ναι να βρο?με μαζ? τι? σωστ?? απαντ?σει? σε ?λε? τι? κοινωνικ?? προκλ?σει??, υπογραμμ?ζει.

Πηγ? ΑΠΕ-ΜΠΕ