Αν?γκη?δροσι???τι? ζεστ?? αυτ?? ημ?ρε? ?χουν και τα?αδ?σποτα ζ?α?τη? π?λη?. Γι' αυτ? και ο δ?μο? Αθηνα?ων - στο πλα?σιο του ευρ?τερου σχεδιασμο? για τα αδ?σποτα ζ?α - ?χει τοποθετ?σει?ποτ?στρε? σε 34 σημε?α?τη??Αθ?να?. Ειδικ? συνεργε?α του δ?μου, σε συνεργασ?α με φιλοζωικ? σωματε?α αλλ? και οργαν?σει?, φροντ?ζουν ?στε οι ποτ?στρε? αυτ?? να ε?ναι καθαρ??. Μ?λιστα, ο δ?μο? Αθηνα?ων απευθ?νει ?κκληση στου? πολ?τε? να συνδρ?μουν το ?ργο του δ?μου, ?στε οι ποτ?στρε? να παραμε?νουν γεμ?τε? και καθαρ??.

Συγκεκριμ?να ποτ?στρε? βρ?σκονται στα σημε?α:

1. Πλατε?α Μητρ?πολη?

2. Πλατε?α Συντ?γματο? (Δ?ο ποτ?στρε?)

3. Πλατε?α Κλαυθμ?νο?

4. Πλατε?α Εθνικ?? Αντ?σταση? (πρ. Κοτζι?) δ?πλα στο Δημαρχε?ο

5. Π?ρκο Ευαγγελισμο?

6. Π?ρκο Ριζ?ρη?(Δ?ο ποτ?στρε?)

7. Κ?πο? Μουσε?ου

8. Τοσ?τσα & Μπουμπουλ?να?

9. Πλατε?α Κ?νιγγο?

10. Πλατε?α Βικτωρ?α?

11. Π?ρκο στη διαστα?ρωση των οδ?ν Ιωανν?νων & Κων/π?λεω?

12. Πλατε?α Κουμουνδο?ρου

13. Πλατε?α Αγ. Νικολ?ου? (σταθμ?? ΗΣΑΠ)

14. Στη συμβολ? των οδ?ν Αμοργο? & Αγ?α? Ζ?νη? στη Κυψ?λη

15. Π?ρκο, στη διαστα?ρωση των οδ?ν Εριφ?λη? και Αριστ?ρχου, στο Παγκρ?τι

16. Πεζ?δρομο? Μιχα?λ Νομικο? στα Κ. Πατ?σια

17.? Λ?φο? Στρ?φη

18.? Λ?φο? Λυκαβηττο?

19.? Στο Φυτ?ριο του Δ?μου Αθηνα?ων, στο Γουδ?

20. Στη συμβολ? των οδ?ν Ιων?α? και Ιακωβ?των

21. Παρτ?ρι οδο? Θ?σου

22. Πλατε?α Κ?πρου

23. Πεζ?δρομο? Φωκ?ωνο? Ν?γρη

24. Π?ρκο Δ?μ. Ρ?λλη Αχαρν?ν

25. Παρκ?κι επ? τη? οδο? Δρ?μα? –Κολων??

26. Παρκ?κι επ? τη? οδο? Προμηθ?ω? –Πατ?σια

27. Πλατε?α Αμερικ??

28.? ?λσο??Χωροφυλακ??

και 6 ν?ε? θ?σει? ποτιστρ?ν για τα αδ?σποτα ζ?α του δ?μου Αθηνα?ων

1. Π?ρκο ΚΑΠΑΨ στο Γηροκομε?ο

2. Σταθμ?? Λαρ?ση?

3. Πλατε?α Κυψ?λη?

4.? Σταθμ?? Φιξ-Συγγρο?

5.? Πλατε?α Αιγ?πτου

6.? Στ?λοι Ολυμπ?ου Δι??