Το καλοκα?ρι περιλαμβ?νει ατελε?ωτε? ?ρε? παιχνιδιο?, β?λτε?, ξεγνοιασι? και πολλ?? βουτι?? στη θ?λασσα, ?μω?, δεδομ?νου ?τι η ακτινοβολ?α του ?λιου εγκυμονε? κινδ?νου? ιδια?τερα για τα παιδι?, που ?χουν πιο ευα?σθητο δ?ρμα, υπ?ρχουν κ?ποια πρ?γματα τα οπο?α πρ?πει να τηρο?με απαρ?γκλιτα, εκπαιδε?οντ?? τα για το μ?λλον, προκειμ?νου να προστατευτο?ν απ? ηλ?αση, ηλιακ? εγκα?ματα κ.ο.κ. ?χουμε και λ?με:

Τι? πρωιν?? και τι? μεσημεριαν?? ?ρε? φροντ?στε το παιδ? σα? να πα?ζει στη σκι? και στην παραλ?α εφ?σον σκοπε?ετε να με?νετε εκε? ?χετε π?ντα μαζ? σα? μ?α μεγ?λη ομπρ?λα Σε αντ?θετη περ?πτωση το επ?μαχο δι?στημα αναζητε?στε απ?σκιο κ?τω απ? δ?ντρα, μετακινηθε?τε σε πιο δροσερ? σημε?ο για το φαγητ? σα? ? επιστρ?ψετε για ξεκο?ραση στο δωμ?τι? σα?.

Στην παραλ?α ?χετε π?ντα μαζ? σα? ?να μπλουζ?κι για τη θ?λασσα κατ? προτ?μηση ανοιχτ?χρωμο, ?στε ?ταν βγει το βλαστ?ρι σα? απ? το νερ? και για ?ση ?ρα πα?ζει με τα κουβαδ?κια του στην ?μμο κ.ο.κ., να του το φορ?σετε προστατε?οντα? το σ?μα του απ? τον ?λιο.

Προμηθευτε?τε για το παιδ? σα? ?να καπ?λο, που θα καλ?πτει και το π?σω μ?ρο? του κεφαλιο?, ?στε να προφυλ?ξτε τον σβ?ρκο που ε?ναι ?να σημε?ο που ε?κολα να αρπ?ζει.

Μην ξεχ?σετε τα γυαλι? ηλ?ου, δεδομ?νου ?τι τα μ?τια των παιδι?ν ε?ναι πολ? ευα?σθητα και ?κθεση στον ?λιο για μια ημ?ρα μπορε? να προκαλ?σει ?γκαυμα στον κερατοειδ? χιτ?να. Βγε?τε μαζ? με το παιδ? σα?3 για να αγορ?σετε γυαλι? και διαλ?ξτε αυτ? που του αρ?σουν περισσ?τερο αρκε? να ε?ναι καλ?? ποι?τητα? και κυρ?ω? να το προστατε?ουν απ? την υπερι?δη ακτινοβολ?α.

?τσι ? αλλι?? β?ζετ? του αντηλιακ? μισ? ?ρα πριν εκτεθε? στον ?λιο. Ε?τε βρ?σκεστε στην π?λη ε?τε σε διακοπ??, μ?θετ? του πριν βγε? απ? το σπ?τι και ?χι μ?νο ?ταν πηγα?νετε στη θ?λασσα, ειδικ? αν ε?ναι ανοιχτ?χρωμο, να β?ζει π?ντα αντηλιακ? στο πρ?σωπο (και στα αυτι?) και το σ?μα. Ε?ν η χρ?ση του αντηλιακο? γ?νει συν?θεια το παιδ? σα? θα σα? ευγνωμονε? για ?λη τη μετ?πειτα ζω? του. Καλ? παιχν?δια στην ?μμο και στη θ?λασσα!