Η πρωτοποριακ? εφαρμογ? EXTREMA Europe...προστατε?ει απ? τον κα?σωνα, προσφ?ροντα? χρ?σιμε? συμβουλ?? για την προστασ?α μα? απ? τι? υψηλ?? θερμοκρασ?ε?, εν? παρ?λληλα? υποδεικν?ει σε χ?ρτη τα κοντιν?τερα δροσερ? σημε?α τη? π?λη?.

Σ?μφωνα με ανακο?νωση του δ?μου Αθηνα?ων, η εφαρμογ? EXTREMA Europe προστατε?ει τι? ευπαθε?? ομ?δε? του πληθυσμο?, υποδεικν?οντα? στον χρ?στη ενδεχ?μενο προσωποποιημ?νο ρ?σκο στην υγε?α, ?λ?γω υψηλ?ν θερμοκρασι?ν, σε αληθιν? χρ?νο και συγκεκριμ?νο χ?ρο, με β?ση δορυφορικ? δεδομ?να. Η εφαρμογ? προ?κυψε? απ? τη συνεργασ?α του Εθνικο? Αστεροσκοπε?ου Αθην?ν με το πρ?γραμμα ?Ανθεκτικ? Αθ?να? και τη ΔΑΕΜ του δ?μου Αθηνα?ων χρησιμοποι?ντα? οδηγ?ε? τη? Ιατρικ?? Σχολ?? ΕΚΠΑ.

Οι οδηγ?ε? τη? Ιατρικ?? Σχολ?? ΕΚΠΑ που ε?ναι καλ? να γνωρ?ζουμε για τι? πολ? θερμ?? μ?ρε? του αθηνα?κο? καλοκαιριο?, ε?ναι οι ακ?λουθε?:

Ε?ν ε?στε σε εξωτερικ? χ?ρο:

?Πηγα?νετε στη σκι?

?Μεταβε?τε στο κοντιν?τερο κλιματιζ?μενο μ?ρο? ? σε κ?ποιο απ? τα προτειν?μενα Δροσερ? Σημε?α (αν ε?στε σε π?λη του δικτ?ου EXTREMA)

?Πιε?τε νερ? και αποφ?γετε χειρωνακτικ? εργασ?α ? ?σκηση

?Αποφ?γετε ποτ? με ζ?χαρη ? αλκο?λ

Αν ε?στε σε εσωτερικ? χ?ρο:

?Κλε?στε τα παρ?θυρα, τα παντζο?ρια, τα ρολ? και τι? κουρτ?νε? κατ? τη δι?ρκεια τη? ημ?ρα?

?Αν διαθ?τετε κλιματισμ? χρησιμοποι?στε τον. Κλε?στε τα παντζο?ρια και τα παρ?θυρα.

?Πιε?τε νερ?

?Αν η θερμοκρασ?α ε?ναι κ?τω απ? 35 βαθμο?? Κελσ?ου, ανο?ξτε τον ανεμιστ?ρα

?Αποφ?γετε να βγα?νετε κατ? τι? θερμ?? ?ρε?. Προτιμ?στε να βγε?τε μετ? το απ?γευμα

?Αποφ?γετε χειρονακτικ? εργασ?α ? ?σκηση

?Κ?ντε ?να ντου? ? ?να δροσερ? λουτρ?, χρησιμοποι?στε δροσερ? επιθ?ματα, παγοκ?στε?, πετσ?τε? ? υγρ? σφουγγ?ρια

?Φορ?στε ελαφρ? και χαλαρ? ρο?χα απ? φυσικ? υφ?σματα και τρ?τε μικρ?? και επαρκε?? ποσ?τητε? φαγητο?

Για ?σου? πα?ρνουν συστηματικ? φαρμακευτικ? αγωγ?:

?Διατηρε?τε τα φ?ρμακ? σα? κ?τω απ? του? 25 βαθμο?? Κελσ?ου ? τοποθετ?στε τα στο ψυγε?ο

?Ζητ?στε τη συμβουλ? του ιατρο? σα? αν ?χετε κ?ποια χρ?νια π?θηση

Ε?ν ?χετε συμπτ?ματα:

Αν αισθ?νεστε ζ?λη, αδυναμ?α, ?γχο?, ?ντονη δ?ψα ? πονοκ?φαλο, πηγα?νετε σε ?να δροσερ? μ?ρο? και μετρ?στε τη θερμοκρασ?α σα?

?Πιε?τε νερ? ? φρ?κου? χυμο??

?Ε?ν τα συμπτ?ματα επιμ?νουν, καλ?στε ?ναν γιατρ? ? πηγα?νετε στο νοσοκομε?ο

?Μην π?ρετε ασπιρ?νη ? παρακεταμ?λη

?112 ε?ναι ο αριθμ?? ?κτακτη? αν?γκη? στην Ευρ?πη

?Τηλεφωνε?στε στην οικογ?νει? σα? για να του? ενημερ?σετε για την κατ?στασ? σα? και να ελ?γξετε ?τι ε?ναι ?λοι καλ?

Κατεβ?στε την εφαρμογ? Extrema Europe? για να λαμβ?νετε προσωποποιημ?νε? πληροφορ?ε? σχετικ? με:

?Τον ενδεχ?μενο κ?νδυνο: Εξατομικευμ?νο? θερμικ?? κ?νδυνο? για την τρ?χουσα τοποθεσ?α σα? και προτ?σει? λ?ψη? κατ?λληλων μ?τρων για τη με?ωση του κινδ?νου.

?Δροσερ? σημε?α: Πληροφορ?ε?, ?ρε? λειτουργ?α? και οδηγ?ε? για να μεταβε?τε στο πλησι?στερο δροσερ? σημε?ο, καθ?? και προτ?σει? για να επιλ?ξετε το πιο κατ?λληλο για εσ??.

?Πολλαπλ? προφ?λ χρηστ?ν: Υποστ?ριξη πολλ?ν χρηστ?ν. Η λειτουργ?α αυτ? ε?ναι ιδια?τερα χρ?σιμη ?ταν θ?λετε να προφυλ?ξετε του? ηλικιωμ?νου? συγγενε?? σα? : απλ?? καταχωρε?τε το προφ?λ και τη θ?ση του? και λαμβ?νετε εκτιμ?σει? για το ενδεχ?μενο ρ?σκο που διατρ?χουν.

Την πρωτοποριακ? αυτ? εφαρμογ? τη? Αθ?να? ?χουν υιοθετ?σει και ?λλε? π?λει?, ?πω? το Παρ?σι, το Ρ?ττερνταμ, το Μιλ?νο και η Μαγι?ρκα. Απ? φ?το? ?λε? οι εφαρμογ?? γ?νονται μια και μετονομ?ζονται σε EXTREMA Europe.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? μπορε?τε να κατεβ?σετε την εφαρμογ? EXTREMA EUROPE μ?σω Google Play / Apple Store, να περιηγηθε?τε στο site http://extrema.space/ ?? να ακολουθ?σετε το EXTREMA στο Twitter: @EXTREMA_proj ?