Καταλαβα?νει? ?τι κ?τι δεν π?ει καλ? με τη δρ?ση και την επιρρο? του κιν?ματο? #MeToo στο Χ?λιγουντ, ?ταν αντ? να περιορ?ζεται στο τι γ?νεται αυτ? τη στιγμ? και στο π?? θα εξασφαλιστε? ?να δικαι?τερο μ?λλον, πηγα?νει και στο παρελθ?ν σαν να προσπαθε? να... σβ?σει την Ιστορ?α.

Εν? κανε?? δεν διαφωνε? με την εξασφ?λιση ?σων ευκαιρι?ν και σωστ?ν συνθηκ?ν εργασ?α?, χωρ?? φαιν?μενα τ?που Χ?ρβε? Γου?ινστιν, ε?ναι λ?γο υπερβολικ? να εξαφαν?ζονται σκην?? παλαι?τερων ταινι?ν επειδ? σ?μερα δεν ?ρχονται σε αντ?θεση με τι? θ?σει? του #MeToo.

Αυτ? ακριβ?? ?γινε με την ταιν?α ?Toy Story 2?, που μαζ? με ?λε? τι? υπ?λοιπε? τη? σειρ?? επανακυκλοφ?ρησε σε ?κδοση 4Κ Ultra HD με αφορμ? την πρ?σφατη ?ξοδο του ?Toy Story 4? στου? κινηματογρ?φου?. Ομω? απ? το φιν?λε τη?, ?που βλ?πουμε ?να μοντ?ζ απ? (ψε?τικα) λ?θη και κομμ?νε? σκην??, κ?πηκε μ?α σκην? που δε?χνει τον χαρακτ?ρα Stinky Pete να υπ?σχεται ρ?λο στο ?Toy Story 3? σε δ?ο κο?κλε? Μπ?ρμπι.

Ναι, παραπ?μπει στον Γου?ινστιν και στα κ?στινγκ που ?κανε στου?... καναπ?δε? του· ναι, δεν πρ?πει να γ?νονται ?τσι οι δουλει?? στο Χ?λιγουντ. Αλλ? αν δεν μπορο?με ο?τε να σατιρ?σουμε αυτ?? τι? πρακτικ??, μ?λλον ?χουμε πρ?βλημα. Και αν αρχ?σουμε να κ?βουμε απ? παλι?τερε? ταιν?ε? σκην?? που σ?μερα δεν θεωρο?νται πολιτικ?? ορθ??, ?χουμε ακ?μη μεγαλ?τερο πρ?βλημα...