Πιστε?ατε ?τι οι καλοκαιριν?? διακοπ?? λ?γω τη? αυξημ?νη? σωματικ?? δραστηρι?τητα? του παιδιο? σα? θα το βοηθο?σαν να διατηρ?σει σταθερ? το σωματικ? του β?ρο?. ?μω? το δεκα?μερο που λε?ψατε εκε?νο? ?βαλε κι ?λλα κιλ? και προβληματ?ζεστε για το π?? θα πορευτε?τε, δεδομ?νου, ?τι πλ?ον αν?κει στην κατηγορ?α των υπ?ρβαρων παιδι?ν, που υπολογ?ζετε ?τι ε?ναι τουλ?χιστον 4 στα 10;

Υπ?ρχουν πολλ? που μπορε?τε να κ?νετε για να βοηθ?σετε το παιδ? σα? να χ?σει τα περιττ? κιλ? και κυρ?ω? να μ?θει ?τι η υγιειν? διατροφ? ε?ναι τρ?πο? ζω??, που θα το βοηθ?σει μεγαλ?νοντα? να ?χει φυσιολογικ? σωματικ? β?ρο?, να ε?ναι σε καλ?τερη φ?ρμα, πιο υγι??, και με μεγαλ?τερη αυτοπεπο?θηση.

Για αρχ? φροντ?στε να υιοθετ?σετε υγιειν?? διατροφικ?? συν?θειε? για ?λη την οικογ?νεια, δ?νοντα? εσε?? το παρ?δειγμα. Βλ?ποντ?? σα? ?τι δεν τρ?τε ακατ?σχετα ? κατ? β?ση ανθυγιειν?, θα επηρεαστε? κι εκε?νο. Ενθαρρ?νεται το παιδ? σα? να ε?ναι ενεργ? και να τρ?ει υγιειν?, μαθα?νοντ?? του ?τι η σωστ? διατροφ?, που χαρακτηρ?ζεται απ? το μ?τρο και την ποικιλ?α, χωρ?? απαγορε?σει? τροφ?μων, και αυξημ?νη σωματικ? δραστηρι?τητα, προσφ?ρει ευεξ?α, δεν ε?ναι δ?αιτα ? στ?ρηση αλλ? τρ?πο? ζω?? για καλ? υγε?α και ευεξ?α.

Παρ?λληλα κινητοποι?στε το ?σον αφορ? στην ?θληση, γρ?φοντ?? το π.χ. σε ?να ?θλημα. Μοιραστε?τε μαζ? του μια αθλητικ? δραστηρι?τητα ?πω? το περπ?τημα, το ποδ?λατο ? το κολ?μπι.

Αποφ?γετε τι? υπερμεγ?θει? μερ?δε? φαγητο? και συνοδ?ψτε το κ?ριο πι?το με σαλ?τα. Φροντ?στε ?στε το παιδ? να τρ?ει αργ?, μασ?ντα? καλ? την τροφ?, και σε συγκεκριμ?νε? ?ρε? μ?σα στην ημ?ρα.

Να αρχ?ζετε την ημ?ρα καταναλ?νοντα? αμφ?τεροι ?να υγιειν? πρωιν?, που κινητοποιε? τον μεταβολισμ?, ?σα? χορτα?νει και σα? κ?νει να αποφε?γετε την καταν?λωση τροφ?ν πλο?σιων σε θερμ?δε? στη συν?χεια. Μην ξεχν?τε τα σνακ και τι? μερ?δε? φρο?των και λαχανικ?ν, που? πρ?πει να καταναλ?νετε μ?σα στην ημ?ρα.

Αποθαρρ?νετε το παιδ? σα? να τρ?ει υψηλ?? περιεκτικ?τητα? σε λιπαρ? και ζ?χαρη τροφ??, ?πω? χ?μπουργκερ, γλυκ?, κ?ικ, μπισκ?τα και αναψυκτικ? που? το φορτ?νουν με θερμ?δε? παρ?χοντ?? του ελ?χιστα θρεπτικ? συστατικ?.

Περιορ?στε το χρ?νο που το παιδ? μ?νει σωματικ? αδραν??, πα?ζοντα? στον υπολογιστ?, παρακολουθ?ντα? τηλε?ραση ?κ.ο.κ.

Φροντ?στε το παιδ? ?στε να κοιμ?ται ?σο χρει?ζεται για να ξεκουρ?ζεται, καθ?? η ?λλειψη ?πνου μπορε? να επηρε?σει και τη συμπεριφορ? του στο φαγητ?.

Ζητ?στε να σα? συνοδε?ει? στα ψ?νια σε σο?περ μ?ρκετ και λα?κ?, ?στε, να επιλ?γετε μαζ? το μενο? τη? εβδομ?δα?, να μαγειρε?ετε μαζ?, εκπαιδε?οντα? το ?τσι και για την μετ?πειτα διατροφ? του.

Ε?ν το πρ?βλημα επιμ?νει μπορε?τε να απευθυνθε?τε σε κ?ποιο ειδικ? (γιατρ? ? διατροφολ?γο) ?στε να προβε?τε σε μια πιο δομημ?νη διαχε?ριση του β?ρου? του παιδιο?, με διαιτολ?γιο, καταγραφ? των συνηθει?ν διατροφ?? και σωματικ?? δραστηρι?τητα?, και τροποπο?ηση τη? διατροφικ?? συμπεριφορ?? του.