Την 3η θ?ση σε 3 κατηγορ?ε? κατ?κτησε στον Παγκ?σμιο Διαγωνισμ? Formula Student, στην π?στα του Assen στην Ολλανδ?α, η Aristotle Racing Team (ART), η φοιτητικ? ομ?δα του Τμ?ματο? Μηχανολ?γων Μηχανικ?ν του ΑΠΘ.

?Πιο συγκεκριμ?να, η ομ?δα του ΑΠΘ με το ART-18, το ν?ο βενζινοκ?νητο αγωνιστικ? μονοθ?σι? τη?, κατ?λαβε στη γενικ? κατ?ταξη των αγωνισμ?των την 3η θ?ση μεταξ? 28 ομ?δων απ? ?λο τον κ?σμο, συγκεντρ?νοντα? συνολικ? 668,95 π?ντου? με ?ριστα του? 1.000, εν?, παρ?λληλα, κατ?κτησε την τρ?τη θ?ση στι? κατηγορ?ε? ?Δυναμικ? αγ?νισμα αντοχ?? – Εndurance? και ?Μηχανολογικ?? σχεδιασμ?? - Engineering Design?.

Σ?μφωνα με την ανακο?νωση του ΑΠΘ, το ART-18 υποβλ?θηκε σε απαιτητικο?? ελ?γχου? -μεταξ? ?λλων- για τον μηχανολογικ? του σχεδιασμ?, την απ?δοσ? του στην π?στα, την αγωνιστικ? του ετοιμ?τητα, με δοκιμασ?ε? ελιγμ?ν, αντοχ?? και ταχ?τητα?, καθ?? και την κοστολ?γησ? του, και αξιολογ?θηκε θετικ?τατα και στα υπ?λοιπα δυναμικ? και στατικ? αγων?σματα του διαγωνισμο?.?

Η επιτυχ?α αυτ? για την ART, να συγκαταλ?γεται στι? τρει? καλ?τερε? ομ?δε? σε τρ?α αγων?σματα, σημει?νεται για πρ?τη φορ?, εν? προστ?θεται σε σειρ? σημαντικ?ν διακρ?σεων:

  • 2012, Ιταλ?α: Τρ?τη θ?ση στη γενικ? κατ?ταξη
  • 2014, Ιταλ?α: Τ?ταρτη θ?ση στη γενικ? κατ?ταξη
  • 2014: 35η θ?ση στην παγκ?σμια κατ?ταξη

Σημει?νεται πω? τα π?ντε προηγο?μενα μονοθ?σια που κατασκε?ασε η ART ?ταν τα: ART-7, ART-9, ART-12, ART-14 και ART-16, εν? ο σχεδιασμ?? του 7ου αγωνιστικο? μονοθεσ?ου ART-20 ?χει ?δη ξεκιν?σει, με την ομ?δα να θ?τει φιλ?δοξου? στ?χου? για τη ν?α αγωνιστικ? σεζ?ν.