Δεν ε?ναι παρ? ρητορικ? το ερ?τημα για το ε?ν υπ?ρχει κ?ποιο? και δη μικρ? παιδ? που μπορε? να αντισταθε? στη βουτι?… στην πισ?να ακ?μη κι αν η θ?λασσα ε?ναι δ?πλα, καθ?? σ’ αυτ? μπορε? να συνδυ?σει διασκ?δαση και παιχν?δι με ?θληση. Τι ?μω? πρ?πει να κ?νετε προκειμ?νου να διασφαλ?σετε την προστασ?α του παιδιο? σα? στην πισ?να, δεδομ?νου ?τι ακ?μα και ?να παιδ? που γνωρ?ζει πω? να κολυμπ? μπορε? να κινδυνε?σει, και ποιου? καν?νε? οφε?λουμε να τηρο?με απαρ?γκλιτα, προκειμ?νου μικρ? και μεγαλ?τερα παιδι? να την απολαμβ?νουν χωρ?? προβλ?ματα;

Καν?να παιδ? δεν πρ?πει να ?χει μ?νο του πρ?σβαση στην πισ?να ? σε ?λλο σημε?ο με συγκεντρωμ?νο νερ? ? να μ?νει μ?νο του κοντ? στη πισ?να χωρ?? την επ?βλεψη εν?? εν?λικα που β?βαια θα ξ?ρει να κολυμπ?.

Αν το παιδ? ε?ναι πολ? μικρ? (μ?χρι? 5 χρον?ν) εξυπακο?εται ?τι ο εν?λικα? πρ?πει να ε?ναι μαζ? με του μ?σα στη πισ?να.

Πριν το παιδ? μπει να κολυμπ?σει ελ?γξτε ?τι τηρο?νται τα προληπτικ? μ?τρα ασφ?λεια? (περ?φραξη, παρουσ?α ειδικο? κλπ.) και ?τι υπ?ρχει ο απαρα?τητο? εξοπλισμ?? δι?σωση? (σωσ?βιο, σκοιν?, μακρ? κοντ?ρι με ?να γ?ντζο στο τ?λο? κλπ.), και απομακρ?νετε απ? την κοντιν? περιοχ? οποιοδ?ποτε ?πιπλο (καρ?κλε?, τραπ?ζια κ.λ.π.) στο οπο?ο το παιδ? μπορε? να αν?βει και να π?σει στο νερ?. Εννοε?ται πω? απαγορε?εται να υπ?ρχουν ηλεκτρικ?? συσκευ?? κοντ? στην πισ?να.

?ταν ε?ναι κοντ? στην πισ?να και δεν ξ?ρει μπ?νιο, φροντ?στε να φορ?ει π?ντα τα μπρατσ?κια του.?Μην βασ?ζεστε σε μπρατσ?κια, γιλ?κα ? σχεδ?ε? για την προστασ?α του παιδιο? κι ω? υποκατ?στατο για την συνεχ? επ?βλεψη, αφο? ?να παιδ? μπορε? να πνιγε? ακ?μα και σε μια πολ? μικρ? πισ?να με ελ?χιστο νερ?.

Φροντ?στε να μην πα?ρνετε τα μ?τια σα? απ? το παιδ? ?ταν βρ?σκεται στη πισ?να και να μην αποσπ?στε π.χ. απ? το κινητ?.

Μην αφ?νετε τα παιδι? να μασο?ν τσ?χλα καθ?? κολυμπο?ν. Μπορε? να πνιγο?ν.

Μην αφ?νετε καν?να να κ?νει βουτι?? στη πισ?να ε?ν δεν ?χετε ελ?γξει το β?θο? τη?, γιατ? συν?θω? ε?ναι πολ? ρηχ?? και ε?ναι π?ρα πολ? επικ?νδυνο.

Μην αφ?νετε τα παιδι? να χρησιμοποιο?ν ποδ?λατο γ?ρω απ? τη πισ?να. Επ?ση?, μην τα αφ?νετε να τρ?χουν γ?ρω απ? τη πισ?να γιατ? ε?κολα μπορε? κ?ποιο να γλιστρ?σει και να π?σει.

Μετ? το μπ?νιο βγ?λτε ?λα τα επιπλ?οντα αντικε?μενα, ?πω? παιχν?δια και φουσκωτ?, απ? το νερ?. Αν η πισ?να ε?ναι φουσκωτ? τ?τε μετ? απ? κ?θε χρ?ση θα πρ?πει να την αδει?ζετε και να την ξεφουσκ?νετε.

Μ?θετε να εφαρμ?ζετε τι? πρ?τε? βο?θειε? και π?? μπορε?τε να βοηθ?σετε κ?ποιον που κινδυνε?ει απ? πνιγμ?. Κυρ?ω? μ?θετε στο παιδ? να κολυμπ? απ? μικρ? ηλικ?α και γενικ?τερα να μην φοβ?ται το νερ?, ?στε να μπορε? να χειριστε? ?τι του συμβε? κατ? τη δι?ρκεια τη? κολ?μβηση?. εφ?σον μ?α απ? τι? κ?ριε? αιτ?ε? πνιγμο? ε?ναι και ο πανικ??.

Πριν μπει στην πισ?να το παιδ?, θα πρ?πει να ?χει π?ει στην τουαλ?τα και να ?χει κ?νει ντου?.?Απαγορε?εται η χρ?ση αντηλιακο? και οποιασδ?ποτε ?λλη? κρ?μα? πριν απ? την ε?σοδο στην πισ?να.

Εννοε?ται πω? δεν πρ?πει να ?χει φ?ει τουλ?χιστον δ?ο με τρει? ?ρε? πριν μπει στο νερ?, γιατ? ?ταν το στομ?χι ε?ναι γεμ?το, ασκε?ται π?εση στο δι?φραγμα και η αναπνο? δεν λειτουργε? σωστ?. Β?βαια πρ?πει να αποφε?γεται και το ακριβ?? αντ?θετο, δηλαδ? το να πηγα?νει το παιδ? στην πισ?να νηστικ?, γιατ? μπορε? να ζαλιστε?. ?να ελαφρ? σνακ περ?που 30 λεπτ? πριν την ε?σοδο στο νερ? ε?ναι ιδανικ?.

?σον αφορ? στον χρ?νο παραμον?? μ?σα στο νερ?, καλ? ε?ναι να μην υπερβα?νει τη μ?α συνεχ?μενη ?ρα, γιατ? υπ?ρχει κ?νδυνο? αφυδ?τωση?.

H ποσ?τητα του χλωρ?ου που ρ?χνουν στην πισ?να δεν ε?ναι ικαν? να ερεθ?σει το δ?ρμα των παιδι?ν, ο?τε να βλ?ψει την υγε?α του? γενικ?τερα - αντ?θετα, την προστατε?ει απ? τα μικρ?βια. Ωστ?σο αν παρατηρ?σετε μια μικρ? ξ?ρανση του δ?ρματο?, εφαρμ?στε κ?ποια ενυδατικ? κρ?μα.? Καλ? διασκ?δαση!