Εικ?νε? μ’ ?να μωρ? που πλατσουρ?ζει στη θ?λασσα, ?να αγορ?κι κι ?να κοριτσ?κι που πα?ζουν στην ?μμο δ?πλα στο κ?μα, ε?ναι ορισμ?νε? απ? αυτ?? που αναρτ?νται κατακαλ?καιρο στα social media, τι? περισσ?τερε? φορ?? χωρ?? τα πρ?σωπα των παιδι?ν να καλ?πτονται με pixel. Μπορε? οι περισσ?τεροι ?ταν βλ?πουμε τ?τοιε? εικ?νε? με παιδι? στο facebook και στο instagram να γλυκα?νουμε ωστ?σο κ?ποιοι σκ?φτονται με εντελ?? διαφορετικ? τρ?πο, και καλ? ε?ναι να λαμβ?νουμε τα μ?τρα μα?.

Τ? μπορε?τε να κ?νετε για να προστατ?ψετε το παιδ? σα?, απ? το να αποτελ?σει εν δυν?μει στ?χο κ?ποιου διεστραμμ?νου, να π?σει θ?μα bulling, να γ?νει viral κ.οκ. επειδ? κ?ποια στιγμ? μια φωτογραφ?α, που τραβ?ξατε ? τρ?βηξε εκε?νο με ?να κλικ ?φτασε σε ?σχετε? ηλεκτρονικ?? διευθ?νσει?;

Για αρχ? εφ?σον ανεβ?ζετε φωτογραφ?ε? των παιδι?ν σα? επιλ?ξτε τι? εικ?νε? με μεγ?λη προσοχ?. Αποφ?γετε τι? φωτογραφ?ε? απ? παιδι? ?λλων καθ?? και φωτογραφ?ε? με γυμν? μωρ?. Επ?ση? φωτογραφ?ε? με προσωπικ? στοιχε?α και γενικ?τερα λεπτομ?ρειε?, ?πω? ονοματεπ?νυμα, γεωγραφικ?? τοποθεσ?ε? κ.ο.κ. αλλ? και εικ?νε? με στιγμ?? που τα παιδι? δεν θ?λουν να εκθ?σουν σε κοιν? θ?α.

Παρ?λληλα φροντ?στε να τσεκ?ρετε τι? προσωπικ?? φωτογραφ?ε? που ποστ?ρει ? στ?λνει με email το παιδ? σα?. Βεβαιωθε?τε ?τι το περιεχ?μενο τη? κ?θε φωτογραφ?α? ε?ναι αβλαβ?? και δεν υπ?ρχει τρ?πο? να καταλ?βει ?ποιο? τη δει, πο? βρ?σκεται.

Κυρ?ω? μιλ?στε με το παιδ? κι εξηγε?στε του απ? νωρ?? αναλυτικ? του? κινδ?νου? που υπ?ρχουν στο Διαδ?κτυο, βλ?ποντα? μαζ? video κ.ο.κ. ο?τω? ?στε να ευαισθητοποιηθε? αν?λογα. Μ?θετ? του ?χι μ?νο να σ?βεται τον εαυτ? του και να τον προφυλ?σσει απ? αναρτ?σει? με αν?ρμοστο περιεχ?μενο, αλλ? να σ?βεται και του? ?λλου?. ?Δ?στε του να καταλ?βει ?τι παρ? τη μ?δα των selfies και τον βαμβαρδισμ? απ? αναρτ?σει?,? οι οπο?ε? θα το ακολουθο?ν σε ?λα του τα χρ?νια, ζει? και χωρ?? να ποστ?ρει? την εικ?να σου ?ταν κινε?σαι!