Σπ?ζοντα? την παντοκυριαρχ?α του Μπ?τμαν στη λ?στα με τα πρ?τα σε πωλ?σει? υπερηρω?κ? video games ?λων των εποχ?ν, ο Σπ?ιντερμαν ?πιασε κορυφ? με το ?Marvel's Spiderman?. Αυτ? που κ?νει εκπληκτικ? το κατ?ρθωμ? του, ε?ναι ?τι το παιχν?δι κυκλοφορε? αποκλειστικ? σε μ?α παιχνιδομηχαν?, το PlayStation 4.

Στη δε?τερη και την τρ?τη θ?ση ε?ναι δ?ο παιχν?δια τη? ?δια? σειρ??, το ?Batman: Arkham City?και το ?Batman: Arkham Knight?.

Ακολουθο?ν δ?ο παιχν?δια Lego, το ?να με τον Μπ?τμαν και το ?λλο με του? ?ρωε? τη? Marvel, τα ?LEGO Batman?και ?LEGO Marvel Super Heroes?.

Εν? στι? επ?μενε? θ?σει? ο Σπ?ιντερμαν επαν?ρχεται με δ?ο πολ? παλιο?? τ?τλου?, του? ?Spider-Man: The Movie?και ?Spider-Man: The Movie 2?.

Δε?τε στη συν?χεια τη λ?στα με τα στοιχε?α τη? NPD Group:

H Warner Bros. Interactive ε?ναι η εταιρε?α που κυριαρχε? συντριπτικ? στη λ?στα με 7 παιχν?δια, εν? στο el classico Marvel VS DC το σκορ ε?ναι 4-6.