?φυγε απ? τη ζω? το Σ?ββατο 20 Ιουλ?ου σε ηλικ?α 86 ετ?ν ο συνθ?τη? Ν?κο? Λαβρ?νο?.

Πρ?κειται για ?ναν πολ? σημαντικ? μουσικ?, συνθ?τη και μα?στρο με καρι?ρα σε Ελλ?δα και εξωτερικ? του οπο?ου τη μουσικ? και τα τραγο?δια ?χουμε χιλιοτραγουδ?σει και συνεχ?ζουμε να αγαπ?με π?ρα πολ?.

Στο πλ?ι του π?ντα η αγαπημ?νη του σ?ζυγο? και τραγουδ?στρια Μ?λλη Καραλ?, με την οπο?α εκτ?? απ? τη πορε?α στη ζω?, μοιρ?στηκε μια πορε?α στη μουσικ?.

Tο πολυτραγουδισμ?νο και μια απ? τι? μεγ?λε? επιτυχ?ε? ?Για Π?ντα Μαζ?? με τον Γι?ννη Π?ριο μουσικ? Ν?κο? Λαβρ?νο?, στ?χοι Δημ?τρη? Ιατρ?πουλο?.

Απαρηγ?ρητη και συντετριμμ?νη η σ?ζυγ?? το Μ?λλη Καραλ? τον αποχαιρετ? μ?σα απ? τον λογαριασμ? τη? στο Facebook

Νικο μου…. Ακριβε μου…. Αγαπημενε μου συντροφε στη ζωη και στο υπεροχο ταξιδι μα? στη μουσικη!…. Πω? να πω το…

Δημοσιε?τηκε απ? Millie Karali στι??Κυριακ?, 21 Ιουλ?ου 2019