Βλ?ποντα? στι? παραλ?ε? τα φουσκωτ? θαλ?σσια παιχν?δια για παιδι? ? τα στρ?ματα θαλ?σση?, που κυκλοφορο?ν, δεν διανοε?ται κ?ποιο? του? κινδ?νου? που εγκυμονο?ν. Δεν αναφερ?μαστε μ?νο στα φουσκωτ? κ?στρα, τι? φουσκωτ?? τσουλ?θρε?, τα τραμπολ?νο και τη? παρ?μοια? λογικ?? πλωτ?? κατασκευ??, που υπ?ρχουν στι? παραλ?ε?. Αναφερ?μαστε και σε ?λα τα παιχν?δια-στρ?ματα θαλ?σση?, που καθ?? παραπ?μπουν σε σωσ?βια και δανε?ζονται σχ?δια απ? ?τι β?ζει ο νου? -βλ?πουμε απ? φλαμ?νγκο, θαλ?σσιε? χελ?νε? και κροκοδειλ?κια μ?χρι γλειφιτζο?ρια, κομματ?κια π?τσα, βεντ?λιε?, παγωτ?, αναν?δε? και φ?τε? καρπουζιο?- οι περισσ?τεροι τα θεωρο?ν ακ?νδυνα.

Και ?μω?, ακ?μη και σε αυτ? τα παιχν?δια που ε?ναι πολ? μαλακ? και απορροφο?ν του? κραδασμο??, καραδοκο?ν κ?νδυνοι τραυματισμ?ν (διαστρ?μματα και ρ?ξει? μυ?ν, γδαρσ?ματα και κοκκιν?σματα λ?γω τη? τριβ?? π?νω στο πλαστικ?, αλλεργ?ε? κ.?. ), ?ταν τα παιδι? πα?ζουν ανεξ?λεγκτα και χωρ?? την επ?βλεψη των ενηλ?κων που τα συνοδε?ουν. Κι αυτ? επειδ? τα παιδι?, π?νω στο παιχν?δι δεν σκ?φτονται ?τι μπορε? να συγκρουστο?ν μεταξ? του?, καθ?? χοροπηδ?νε,? κ?νουν ?λματα κ.ο.κ. Τι μπορε?τε να κ?νετε για να προστατ?ψετε το παιδ? σα?:

Αν ο αριθμ?? των παιδι?ν που πα?ζουν σε ?να φουσκωτ? ? στο τραμπολ?νο ε?ναι μεγ?λο?, απευθυνθε?τε στον υπε?θυνο, ενημερωθε?τε σχετικ? και σε μια τ?τοια περ?πτωση, ζητ?στε να τηρ?σει την ασφαλ? αναλογ?α. Σε περ?πτωση που δεν ικανοποιηθε? η επιθυμ?α σα? και ανησυχε?τε για την ασφ?λεια των μικρ?ν τη? παρ?α?, απομακρ?νετε το παιδ? και διαλ?ξτε ?να ?λλο παιχν?δι.

Αν υπ?ρχουν παιδι? με επιθετικ? συμπεριφορ? ? μεγαλ?τερα παιδι?, που κ?νουν επικ?νδυνα ?λματα, σπρ?χνουν του? συνομ?ληκο?? του? κ.οκ., τ?τε λειτουργ?ντα? προληπτικ?, απομακρ?νετε το παιδ? σα?.

?πω? ?λα τα παιχν?δια και τα φουσκωτ? δεν ε?ναι για ?λε? τι? ηλικ?ε?. Αξιολογ?στε ποιο ταιρι?ζει με την ηλικ?α του παιδιο? σα?.

Αν αγορ?σετε εσε?? κ?ποιο απ? τα φουσκωτ? παιχν?δια φροντ?στε να πληρε? τι? βασικ?? προ?ποθ?σει? ασφαλε?α?, ?σον αφορ? στο υλικ? κατασκευ??, αφο? υπ?ρχει ο κ?νδυνο? ρ?ξη? του πλαστικο? υλικο?, ελ?γξτε τι? βαλβ?δε? και π?σο καλ? στερεωμ?νε? ε?ναι, γιατ? εγκυμονο?ν κινδ?νου? για πολ? μικρ? παιδι?. Σε κ?θε περ?πτωση, να αποφε?γετε προ??ντα με ?ντονη οσμ? χημικ?ν ουσι?ν. ?τσι ? αλλι?? να μην χ?νετε απ? τα μ?τια σα? τα παιδι?. Καλ?? διακοπ?? και αναπηδ?σει?!