Η λ?ξη saudade ε?ναι η πιο δ?σκολη να μεταφραστε? απ? τα Πορτογαλικ?. Αντικατοπτρ?ζει την ψυχ? του πορτογαλικο? λαο?. Αποτελε? ?να με?γμα προσμον??, γλυκι?? θλ?ψη?, νοσταλγ?α?, π?νου και αγ?πη?. Για να την κατανο?σει κανε??, πρ?πει να την νοι?σει. Και για να την νοι?σει πρ?πει να βρεθε? στην Πορτογαλ?α. Αν δεν ?χετε αποφασ?σει τον φετιν? προορισμ? για τι? διακοπ?? σα?, σα? προτε?νουμε να ταξιδ?ψτε στην πιο... συναισθηματικ? χ?ρα τη? Ευρ?πη?. Και αν ε?στε κ?τοχο? κ?ρτα? Diners Club θα την ανακαλ?ψετε με ξεχωριστ? προν?μια και θα κερδ?σετε διπλ?σιου? Bonus π?ντου? .

Πρ?τη στ?ση Λισαβ?να

Η πτ?ση απ? την Αθ?να για τη Λισαβ?να, στο Humberto Delgado Lisbon Airport διαρκε? περ?που 4,5 ?ρε?. Ε?ναι ευκαιρ?α να εκμεταλλευτε?τε το γεγον?? ?τι αν?κετε στο Diners Club, καθ?? αυτ? το club διεθνο?? κ?ρου? προσφ?ρει πρ?σβαση σε ειδικ? διαμορφωμ?νου? exclusive χ?ρου? προκειμ?νου να απολα?σετε μ?α ξεκο?ραστη πτ?ση. Για την ακρ?βεια, μπορε?τε να απολα?σετε τα καλ?τερα Airport Lounges? στα αεροπορικ? σα? ταξ?δια, σε περισσ?τερα απ? 800 σημε?α σε ολ?κληρο τον κ?σμο, κ?νοντα? την παραμον? σα? στο αεροδρ?μιο πολ? πιο ευχ?ριστη.

Ανο?ξτε το κινητ? σα?, συνδεθε?τε με το wifi για να ακο?σετε την αγαπημ?νη σα? μουσικ? και παρ?λληλα ?ξεφυλλ?στε? τον οδηγ? τη? π?λη?, μ?σω τη? ειδικ?? εφαρμογ?? Diners Club Travel Tools. Περιλαμβ?νει ?λα τα αξιοθ?ατα, τα εστιατ?ρια ?που θα γευτε?τε τι? τοπικ?? σπεσιαλιτ?, καθ?? επ?ση? τα καταστ?ματα που αξ?ζει να επισκεφθε?τε για να κ?νετε τα ψ?νια σα?. Το σ?γουρο ε?ναι ?τι η Λισαβ?να θα σα? γοητε?σει.

Κ?ποιοι την αποκαλο?ν ?Πριγκ?πισσα του Ωκεανο??. ?σω? επειδ? την αγκαλι?ζει ο Ατλαντικ??, εν? εκε?νη στ?κεται ρομαντικ? και αγ?ρωχη στην ?κρη τη? ιβηρικ?? χερσον?σου και τη? ευρωπα?κ?? ηπε?ρου. ? ?σω? επειδ? ε?ναι η πρωτε?ουσα μια? χ?ρα? που κ?ποτε υπ?ρξε ναυτικ? αυτοκρατορ?α, με του? εξερευνητ?? τη? να κατακτο?ν την Βραζιλ?α και να ταξιδε?ουν μ?χρι την Κ?να...

Η Λισαβ?να γοητε?ει με τα χρ?ματ? τη?, την μπαρ?κ αρχιτεκτονικ? τη?, τα ξ?λινα τραμ και τι? γραφικ?? πλατε?ε? τη?, τη μελαγχολικ? μουσικ? Φ?δο. Αυτ? η παραδοσιακ? μουσικ? που δημιουργ?θηκε πριν απ? πολλ?? δεκαετ?ε? για να περιγρ?ψει την ιστορ?α μια? χ?ρα? που ε?ναι ?ρρηκτα συνδεδεμ?νη με τη θ?λασσα, αλλ? παρ?λληλα τον π?νο εν?? λαο? που π?ρασε δ?σκολα και φτωχικ? κ?τω απ? πολλο?? κατακτητ?? στη δι?ρκεια των αι?νων.

Το ιστορικ? κ?ντρο τη? Λισαβ?να? βρ?σκεται κτισμ?νο επ?νω σε επτ? λ?φου? και στι? εκβολ?? του ποταμο? Τ?γου. Η παλαι? π?λη, Αλφ?μα, ε?ναι γεμ?τη στεν? ανηφορικ?, ελικοειδ? πλακ?στρωτα στεν? δρομ?κια και τα κτ?ρι? τη? ε?ναι επενδυμ?να με τα χαρακτηριστικ? azulejos, μοναδικ? πλακ?κια με ?θνικ σχ?δια. Στην κορυφ? του λ?φου π?νω απ? την Αλφ?μα, δεσπ?ζει το Κ?στρο τη? π?λη? -το Κ?στρο του Αγ?ου Γεωργ?ου- εντ?? των τειχ?ν του οπο?ου εξακολουθο?ν να υπ?ρχουν κ?τοικοι.

Στη δυτικ? πλευρ? τη? κυρ?ω? π?λη? το μεγαλ?τερο μ?ρο? καταλαμβ?νει το δασικ? π?ρκο Monsanto, ?να απ? τα μεγαλ?τερα αστικ? π?ρκα στην Ευρ?πη. Η Belem, το λιμ?νι τη? Λισαβ?να? στην ?κρη τη? π?λη?, το ?νομα του οπο?ου σημα?νει ?Βηθλε?μ?, αποτελε? μνημε?ο παγκ?σμια? πολιτιστικ?? κληρονομι?? τη? UNESCO.

Το εμπορικ? τμ?μα τη? π?λη?, ?που θα κ?νετε τα ψ?νια σα?, ε?ναι η Σιδ?δε Μπα?ξα, -δηλαδ? η κ?τω π?λη- που βρ?σκεται μεταξ? του παλαιο? τμ?ματο? τη? π?λη? Αλφ?μα στα ανατολικ? και τη? Μπ?ιρου ?λτου και Εστρ?λα, δηλαδ? τη? ?νω π?λη? στα δυτικ?. Στην Μπα?ξα θα βρε?τε τι? πιο γνωστ?? φ?ρμε?, αλλ? και εναλλακτικ? μαγαζι?. Χρησιμοποιε?στε την εφαρμογ?? Diners Club Travel Tools που ?χετε κατεβ?σει στο κινητ? για να εντοπ?σετε τα καταστ?ματα και τι? επιχειρ?σει? που προσφ?ρουν εκπτ?σει? και προν?μια στα μ?λη του Diners Club.

Μερικο?? δρ?μου? πιο κ?τω, στο Chiado θα βρεθε?τε αν?μεσα σε θεατρικ?? σκην?? και ακριβ? εστιατ?ρια. Δοκιμ?στε ζουμερ? κοτ?πουλο Piri Piri, πενταν?στιμο χοιριν? με λ?χανο, φρ?σκε? γαρ?δε?, ? πεσκανδρ?τσα με ρ?ζι και ολοκληρ?στε το γε?μα σα? με το τοπικ? γλυκ? Pastel de Nata που γευστικ? μοι?ζει με την δικ? μα? μπουγ?τσα. Στη συν?χεια, απολα?στε τον καφ? σα? στο θρυλικ? Café Brasileira, με το ?γαλμα του Πεσ?α δ?πλα απ? τα τραπεζ?κια του, ?που σ?χναζε και ο ?διο? ο ποιητ??.

Επ?μενο? σταθμ??: Π?ρτο

Η δε?τερη μεγαλ?τερη π?λη και λιμ?νι τη? Πορτογαλ?α? ε?ναι το Π?ρτο. Βρ?σκεται στι? εκβολ?? του ποταμο? Douro, στα β?ρεια τη? χ?ρα? και ε?ναι ?να απ? τα παλαι?τερα Ευρωπα?κ? κ?ντρα, ενταγμ?νο στον κατ?λογο των Μνημε?ων Παγκ?σμια? Κληρονομι?? τη? UNESCO απ? το 1996. Ε?ναι δι?σημη για το κρασ? Β?νιο ντο Π?ρτο που εξ?γεται σε δεκ?δε? χ?ρε? αν? τον κ?σμο.

Αφο? προσγειωθε?τε στο αεροδρ?μιο Francisco Sa Carneiro, θα κατευθυνθε?τε στο Gais de Gaia, το πιο γραφικ? σημε?ο του Π?ρτο. Θα βγ?λετε φωτογραφ?ε? δ?πλα στο ποτ?μι, με φ?ντο τι? πορτοκαλ? σκεπ?? των κτιρ?ων. Περ?στε τη γ?φυρα Dom Luis για να βρεθε?τε στον γαστριμαργικ? παρ?δεισο. Δεκ?δε?? εστιατ?ρια δ?πλα στο ποτ?μι σα? περιμ?νουν για να δοκιμ?σετε ψητ?? σαρδ?λε? και μπακαλι?ρο μαγειρεμ?νο με εκατ? διαφορετικο?? τρ?που?!

Μπορε?τε να περιηγηθε?τε στου? μεσαιωνικο?? στενο?? δρ?μου? τη? Cais da Rebeira που καταλ?γουν σε μια παραθαλ?σσια πλατε?α με παλι? σπ?τια γεμ?τα χρ?μα, μπροστ? απ? τα οπο?α περνο?ν παραδοσιακ?? βαρκο?λε?. ? να ψων?σετε στο εμπορικ? κ?ντρο El Corte Ingles. Αν θ?λετε να χαλαρ?στε, δεν υπ?ρχει πιο μοναδικ? σημε?ο απ? τον πρ?σινο πνε?μονα τη? π?λη? Parque da Cidade.

Το Π?ρτο στολ?ζουν, επ?ση?, το επιβλητικ? αλλ? μοντ?ρνο κτ?ριο του Μεγ?ρου Μουσικ?? Casa de Musica, η γοτθικ? εκκλησ?α Sao Francisco του 14ου αι?να και ο καθεδρικ?? να?? τη? π?λη? που χρονολογε?ται απ? τον 12ο αι?να, καθ?? και ?να απ? τα πιο σημαντικ? εθνικ? μουσε?α τη? Πορτογαλ?α? Soares dos Reis.

Αφο? ε?στε στο Π?ρτο δεν μπορε? παρ? να μυηθε?τε στην αυθεντικ? γε?ση του τοπικο? κρασιο? που παρ?γεται αποκλειστικ? στην κοιλ?δα του ποταμο? Douro και φυλ?σσεται στα κελ?ρια τη?? Vila Nova de Gaia. Εναλλακτικ?, δοκιμ?στε μια αυθεντικ? δροσιστικ? κα?πιρ?νια!

Στη δι?ρκεια του ταξιδιο? σα? θυμηθε?τε ?τι Διπλ?σιοι Bonus Π?ντοι ε?ναι στη δι?θεσ? σα? για τι? αγορ?? σα?, καθ?? και ?τι δεκ?δε? καταστ?ματα και επιχειρ?σει? προσφ?ρουν εκπτ?σει? και προν?μια στα μ?λη του Diners Club.

Premium υπηρεσ?ε?

Τα προν?μια τη? Diners Club δεν αφορο?ν μ?νο τι? εμπειρ?ε? σα? σε premium ταξιδιωτικο?? προορισμο??, αλλ? και στην καθημεριν?τητ? σα?. ?τσι, η Diners Club σ?? προσφ?ρει χωρ?? επιπλ?ον χρε?σει? τι? προνομιακ?? υπηρεσ?ε?: Προστασ?α Αγορ?ν και Νομικ? Προστασ?α. Συγκεκριμ?να, η Προστασ?α Αγορ?ν αφορ? στι? αγορ?? που κ?νετε απ? την Ελλ?δα με χρ?ωση τη? κ?ρτα?.? Οι αγορ?? σα? προστατε?ονται για χρονικ? δι?στημα 6 μην?ν απ? κλοπ? ? καταστροφ? υπ? ειδικ?? συνθ?κε?. Συγκεκριμ?να, οι αγορ?? σα? αξ?α? ?ω? 1.000 ευρ? προστατε?ονται απ? απ?λεια λ?γω ληστε?α? ? μετ? απ? δι?ρρηξη του χ?ρου στον οπο?ο βρισκ?ταν το αντικε?μενο, απ? πυρκαγι? ? ζημι? απ? εξωτερικ? φυσικ? φαιν?μενα.

Η κ?ρτα Diners Club σα? ανο?γει ?ναν κ?σμο γεμ?το προν?μια. Χρησιμοποι?στε την και κερδ?στε Bonus π?ντου? με διπλ?σια αναλογ?α, ?ρα και διπλ?σια επιβρ?βευση. Επιπλ?ον, με το πρ?γραμμα Bonus σαν κ?τοχοι των καρτ?ν Diners Club ?χετε τη δυνατ?τητα να συλλ?γετε Bonus π?ντου? ε?κολα και γρ?γορα απ? ?να μεγ?λο αριθμ? επιχειρ?σεων και να του? εξαργυρ?νετε σε πολλ?? κατηγορ?ε? προ??ντων που καλ?πτουν διαφορετικ?? καθημεριν?? αν?γκε?.

Diners Club & Bonus, belong together!