Παρ?λο που το π?σο θα κρατ?σει το μα?ρισμα εξαρτ?ται απ? το δ?ρμα και τον τ?πο τη? επιδερμ?δα? τη? καθεμι??, υπ?ρχουν τρ?ποι που μπορε?? να το παρατε?νει?. Α? πι?σουμε ?μω? τα του ασφαλο?? μαυρ?σματο? απ? την αρχ?, ξεκαθαρ?ζοντα? ?τι το καλ?τερο μα?ρισμα ε?ναι αυτ? που αποκτι?ται σταδιακ? ?ταν χρησιμοποιο?με το σωστ? αντηλιακ? για τον τ?πο του δ?ρματ?? μα?, με δε?κτη προστασ?α? κατ? τη? ακτινοβολ?α?.

Για να αποκτ?σουμε το τ?λειο μα?ρισμα καλ? ε?ναι να μην ξεχν?με να τηρο?με το... τ?σο ?σο σηκ?νει το δ?ρμα μα? κατ? το μα?ρισμα, και κυρ?ω? να θυμ?μαστε την απολ?πιση και την ενυδ?τωση του δ?ρματο?. Απολεπ?ζοντα? το δ?ρμα ?2 με 3 φορ?? την εβδομ?δα απομακρ?νουμε τα νεκρ? κ?τταρα και δ?νουμε την δυνατ?τητα στο δ?ρμα μα? να αναπνε?σει και ?τσι πετυχα?νουμε ομοι?μορφο μα?ρισμα.

Με την ?κθεση στον ?λιο το δ?ρμα ταλαιπωρε?ται κι αφυδατ?νεται. Η ταλαιπωρ?α αυτ? επηρε?ζει και το μα?ρισμ? μα? καθ?? η αφυδατωμ?νη επιδερμ?δα ξηρα?νεται και ξεφλουδ?ζει. Μ?α ενυδατικ? κρ?μα ? λ?δι με υψηλ? περιεκτικ?τητα σε ενυδατικο?? παρ?γοντε? και λιπαρ? οξ?α, καταπρα?ντικ? δρ?ση και αντιοξειδωτικ?? βιταμ?νε?, αναστρ?φουν τι? βλ?βε? των ελε?θερων ριζ?ν που εκτ?? των ?λλων προκαλο?ν και την πρ?ωρη γ?ρανση στο δ?ρμα. Παρ?λληλα να θυμ?στε να ενυδατ?νετε τον οργανισμ? σα? π?νοντα? τα υγρ? που απαιτο?νται.

Απαρα?τητε? για ?να υγι?? και λαμπερ? δ?ρμα ειδικ? μετ? την ?κθεση στον ?λιο ε?ναι οι βιταμ?νε? Α, Β2, Ε και C, ανεξ?ρτητα ε?ν τι? λαμβ?νουμε μ?σω τη? διατροφ?? ?λο τον χρ?νο ε?τε και μ?σω μ?α? ενυδατικ?? κρ?μα? ? λαδιο?. Συνεχ?στε να καταναλ?νετε καρ?τα και λαχανικ? με ?ντονα χρ?ματα (π.χ. σπαν?κι), αλλ? και φρ?ουλε?, ρ?δι, εσπεριδοειδ? και πρ?σινο τσ?ι, κι αβγ?? και θα αποζημιωθε?τε.

?τσι ? αλλι?? προτιμ?στε τα ανοιχτ?χρωμα ρο?χα, που τον?ζουν το μα?ρισμ? σα?. Επ?ση? αποφ?γετε το ?ντονο β?ψιμο, καθ?? το φυσικ? μαυρισμ?νο δ?ρμα αναδεικν?εται καλ?τερα ?ταν β?φεσαι διακριτικ?. Ακ?μη αποφ?γετε μ?σκε? ομορφι??, που ?χουν λευκαντικ? δρ?ση, ?πω? αυτ?? με β?ση το λεμ?νι. Επιστρατε?στε την καλ?τερη δι?θεσ? σα? κι απολα?σετε με ασφ?λεια τον ?λιο και την θ?λασσα.