Το καλοκα?ρι ε?ναι συνυφασμ?νο με την ξεγνοιασι? και το παιχν?δι για τα παιδι?. Κι ?τσι πρ?πει να συμβα?νει. Ωστ?σο, καθ?? η... γν?ση δεν κ?νει διακοπ??, μπορε?τε ακ?μη και στον καλοκαιριν? προορισμ? σα? για ξεκο?ραση, να συνδυ?σετε μ?θηση και διασκ?δαση, βοηθ?ντα? το παιδ? σα? να φρεσκ?ρει ?τι ?μαθε τη σχολικ? χρονι? που π?ρασε, να προετοιμαστε? (γιατ? ?χι;) για εκε?νη που ?ρχεται, αλλ? και να ανο?ξει του? ορ?ζοντ?? του ?σον αφορ? στον κ?σμο που το περιβ?λλει.? Τι μπορε?τε να κ?νετε;

Για αρχ? φροντ?στε να μην χ?σει την επαφ? με την αν?γνωση δημιουργ?ντα? ευκαιρ?ε? για δι?βασμα. Το εξωσχολικ? βιβλ?ο ?χει θ?ση στη βαλ?τσα των διακοπ?ν σα? και τερ?στια επιρρο? στη γνωστικ? αν?πτυξη του βλασταριο? σα?. Απλ? φροντ?στε να το ανο?γει καθημεριν? ?στω και για δ?κα με δεκαπ?ντε λεπτ?.

Ενισχ?στε τον γραπτ? λ?γο του παιδιο?… πα?ζοντα?. Πα?ξτε παιχν?δια με γρ?μματα και λ?ξει?, ?πω? σκραμπλ, αλλ? και ζ?ο φυτ?, π?λη, πρ?γμα ?? την κλασικ? κρεμ?λα ? ?οργαν?στε διαγωνισμ? παραμυθιο? και εικονογρ?φηση? γρ?φοντα? ο καθ?να? απ? την παρ?α μια πρ?ταση απ? το παραμ?θι του στο χαρτ?, που θα συνεχ?σει ο επ?μενο? κ.ο.κ. Επ?ση? πα?ξτε επιτραπ?ζια παιχν?δια που ακον?ζουν το μυαλ? και το λεξιλ?γιο των παιδι?ν.

Ενθαρρ?νετε τη συμμετοχ? του στην οργ?νωση του ταξιδιο? ? τη? εκδρομ??, δημιουργ?ντα? προβλ?ματα για τον υπολογισμ? των αποστ?σεων, τη? ?ρα? και του κ?στου?, δ?νοντα? ?μφαση στην επαν?ληψη τη? προπα?δεια?, τη? πρ?σθεση? ? τη? αφα?ρεση?. Σε αν?ποπτο χρ?νο κ?ντε ερωτ?σει? μαθηματικ?ν πρ?ξεων ?τσι ?στε τα παιδ? να μη χ?σει την επαφ? με το μ?θημα!

Στον προορισμ? των καλοκαιριν?ν διακοπ?ν σα? επισκεφθε?τε μαζ? με το παιδ? τα μουσε?α που υπ?ρχουν, ανεξ?ρτητα απ? το περιεχ?μενο. Π?ρα απ? πρ?γματα που μπορο?ν να μ?θουν και τι? εικ?νε? που θα δουν τα παιδι?, θα βρε?τε ?ντυπο υλικ? ? βιβλ?α για να μελετ?σετε. Αναζητ?στε επ?ση? εκπαιδευτικ? παιδικ? προγρ?μματα που μπορε? να τρ?χουν και που ?σω? θα μπορο?σε να παρακολουθ?σει.

Ε?τε βρ?σκεστε κοντ? στο βουν? ε?τε κοντ? στη θ?λασσα εξερευν?στε τη φ?ση και αναζητε?στε αφορμ?? για να συζητ?σετε για τη θ?λασσα, τα καιρικ? φαιν?μενα, τι? π?τρε?, τα φυτ?, τα ζ?α και το περιβ?λλον.

Τα βρ?δια του καλοκαιριο? απολα?στε το ?ναστρο θ?αμα και μιλ?στε με το παιδ? για τα αστ?ρια, τον κ?κλο που κ?νει το φεγγ?ρι μ?χρι να γεμ?σει, και αναζητ?στε του? πιο γνωστο?? αστερισμο??.

Βοηθε?στε τα παιδι? να αρχ?σουν μ?α συλλογ? απ? πετραδ?κια ? κοχ?λια ? φωτογραφ?ε? ? αναμνηστικ? διακοπ?ν κ.ο.κ.

Ε?μαστε σ?γουροι ?τι εσε?? θα ?χετε πολ? περισσ?τερε? ιδ?ε? για να διατηρ?σει το παιδ? σα? την επαφ? με τη γν?ση του κ?σμου που το περιβ?λλει κατακαλ?καιρο. Ετσι ? αλλι?? φροντ?στε να απολα?σετε τον χρ?νο που θα μοιραστε?τε? με το παιδ? σα?, πα?ζοντα? και συζητ?ντα?, τροφοδοτ?ντα? το με εικ?νε? κι αναμν?σει?!