Συνεπ?? στην κοινωνικ? τη? πολιτικ?, η Εθνικ? Λυρικ? Σκην? θα διαθ?σει 1.500 δωρε?ν θ?σει? για αν?ργου? στη γενικ? δοκιμ? τη? ?περα? του Τζουζ?ππε Β?ρντι?Τραβι?τα?τηνΠαρασκευ? 26 Ιουλ?ου 2019 στι? 21.00 στο Ωδε?ο Ηρ?δου Αττικο?.

Για ?βδομη συνεχ?μενη χρονι? η Εθνικ? Λυρικ? Σκην? προσφ?ρει τη δυνατ?τητα σε ?νεργου? συμπολ?τε? μα? να παρακολουθ?σουν μια εντυπωσιακ? παραγωγ? ?περα? στο Ηρ?δειο, με στ?χο να κ?νει τη λυρικ? τ?χνη προσβ?σιμη σε ?λου?.

Η δημοφιλ?στατη?Τραβι?τα?του Τζουζ?ππε Β?ρντι παρουσι?ζεται για πρ?τη φορ? στο Ηρ?δειο απ? την Εθνικ? Λυρικ? Σκην?. Ο ?τυχο? ?ρωτα? τη? ?Κυρ?α? με τι? καμ?λιε?? για τον Αλφρ?ντο Ζερμ?ν, ?πω? τον εμπνε?στηκε και τον μελοπο?ησε ο Τζουζ?ππε Β?ρντι μ?σα απ? μελωδ?ε? μοναδικ?? δ?ναμη?, οι οπο?ε? γρ?φονται ανεξ?τηλα στο μυαλ? και στην καρδι?, θα ζωνταν?ψει σε μια ν?α παραγωγ? σε μουσικ? διε?θυνση Λουκ? Καρυτινο? και σκηνοθεσ?α Κωνσταντ?νου Ρ?γου στο οπερατικ? του ντεμπο?το. Πρωταγωνιστο?ν σπουδα?οι ?λληνε? και ξ?νοι μονωδο? με διεθν? καταξ?ωση.

Η διανομ? των δωρε?ν εισιτηρ?ων για τη γενικ? δοκιμ? τη??Τραβι?τα??–με την επ?δειξη δελτ?ου/βεβα?ωση? ανεργ?α? και δελτ?ου ταυτ?τητα?– θα γ?νει?στα ταμε?α τη? Εθνικ?? Λυρικ?? Σκην?? στο Κ?ντρο Πολιτισμο? ?δρυμα Στα?ρο? Νι?ρχο??(Λ. Συγγρο? 364, Καλλιθ?α / τηλ. κ?ντρο: 2130885700), τι? εξ?? μ?ρε? και ?ρε?:

Τετ?ρτη 24 Ιουλ?ου 2019, απ? τι? 11.00 ?ω? τι? 18.00
Π?μπτη 25 Ιουλ?ου 2019, απ? τι? 10.00 ?ω? τι? 16.00

Σημει?νεται ?τι ο κ?θε κ?τοχο? δελτ?ου/βεβα?ωση? ανεργ?α? μπορε? να π?ρει ?ω? και δ?ο εισιτ?ρια.