Το μεγαλ?τερο multi-sport event στην Ελλ?δα, το Spetses mini Marathon επιστρ?φει για ακ?μη μ?α χρονι? στι? 4-6 Οκτωβρ?ου, ?τοιμο να δοκιμ?σει τι? αντοχ?? των αθλητ?ν σε τρ?ξιμο και κολ?μβηση, προσφ?ροντα? ακ?μη περισσ?τερε? αθλητικ?? στιγμ??!

Παρουσι?ζοντα? διαρκ? αν?πτυξη απ? το 2011, οπ?τε και διοργαν?θηκε για πρ?τη φορ?, ο αγ?να? αποτελε? πια θεσμ?, ?χοντα? εδραιωθε? στο ετ?σιο calendar τη? ελληνικ?? και διεθνο?? φ?λαθλη? κοιν?? γν?μη?. Οι εγγραφ?? ?νοιξαν στην επ?σημη ιστοσελ?δα του αγ?να www.spetsesmarathon.com. Το τρι?μερο 4-6 Οκτωβρ?ου θα διεξαχθο?ν 8 διαφορετικ? αγων?σματα και μ?α διασκεδαστικ? σκυταλοδρομ?α SUP.

Στο τρ?ξιμο ε?ναι διαθ?σιμε? οι διαδρομ?? 5, 10 και 25 χιλιομ?τρων εν? στην κολ?μβηση 1,5, 3 και 5 χλμ. Και στι? δ?ο κατηγορ?ε? αθλημ?των θα υπ?ρχουν παιδικο? αγ?νε? αν?λογα με την ηλικ?α των συμμετεχ?ντων. Παρ?λληλα, θα γ?νονται και ομαδικ?? σκυταλοδρομ?ε? για ενηλ?κου?.

Με αφορμ? των ?ναρξη των εγγραφ?ν η Πρ?εδρο? του Spetses mini Marathon, Μαρ?να- Λ?δα Κουταρ?λλη δ?λωσε: ?Η δυναμικ? του φετινο? Spetses mini Marathon ?χει ?δη φανε? απ? την ?ναρξη των εγγραφ?ν και ε?μαστε ιδια?τερα χαρο?μενοι που μ?σα σε αυτ? το πρ?το εικοσιτετρ?ωρο ?χουμε ?δη πολλ?? συμμετοχ?? τ?σο απ? την Ελλ?δα ?σο και απ? το εξωτερικ?. Προτρ?πω τον κ?σμο να γραφτε? εγκα?ρω? γιατ? προβλ?πουμε να ε?ναι sold out οι αγ?νε? σε σ?ντομο χρονικ? δι?στημα?.