Το U5 κατατ?σσεται στην κατηγορ?α των μεσα?ων SUV – σε διαστ?σει? ε?ναι περ?που ?σο ?να Audi Q5 ? μια BMW X5? - εν?, το μεγ?λο του πλεον?κτημα ε?ναι η ν?α του, παν?λαφρη πλατφ?ρμα, η οπο?α χρησιμοποιε? υλικ? απ? αλουμ?νιο και χ?λυβα. ?Το U5 ?χει μια αυτονομ?α που μετ? απ? μια πλ?ρη φ?ρτιση αγγ?ζει τα 460 χιλι?μετρα εν? μπορε? να φτ?σει τα 560 χιλι?μετρα, αν ο πελ?τη? επιλ?ξει να π?ρει ?να πρ?σθετο πακ?το μπαταρι?ν, σ?μφωνα με την Aiways. Το ν?ο ηλεκτροκ?νητο μοντ?λο φ?ρει πληθ?ρα ηλεκτρονικ?ν βοηθημ?των που υποστηρ?ζουν την συνδεσιμ?τητα του οχ?ματο?, εν?, περιλαμβ?νει και τα πιο γν?ριμα συστ?ματα υποβο?θηση?, που πλ?ον, θα πρ?πει να φ?ρει για να σταθε? απ?ναντι στον ευρωπα?κ? ανταγωνισμ?. Προ? το παρ?ν παραμ?νει ακ?μη ?γνωστη η τιμ? του.

?σον αφορ? το ταξ?δι του?, απ? την Κ?να στην Γερμαν?α, τα δ?ο ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα θα περ?σουν απ? την ?ρημο Γκ?μπι, το Καζακστ?ν, τη Ρωσ?α και θα καταλ?ξουν στην Ευρ?πη, τον Σεπτ?βριο, ?στε να ε?ναι στη μεγ?λη ?κθεση αυτοκιν?του στη Γερμαν?α. Μ?λιστα, στο πολυ?μερο ταξ?δι θα βρ?σκονται και μηχανικο? τη? κιν?ζικη? εταιρε?α?, που θα καταγρ?φουν τι? επιδ?σει? του ηλεκτρικο? συστ?ματο?, την απ?δοση των μπαταρι?ν σε διαφορετικ?? καιρικ?? συνθ?κε? κ.α. ?Τα U5 θα αποτελ?σουν και τον προ?γγελο των επερχ?μενων μοντ?λων παραγωγ?? που θα τα δο?με να κυκλοφορο?ν και στην ευρωπα?κ? αγορ? το 2020 – χωρ?? να γνωρ?ζουμε ακ?μη αν θα υπ?ρξει εμπορικ? ενδιαφ?ρον απ? αντιπροσωπε?α στην χ?ρα μα?.