Η κυβ?ρνηση Μητσοτ?κη ετοιμ?ζεται να φ?ρει – και μ?λιστα στα τρ?α πρ?τα νομοσχ?δια που θα καταθ?σει – ρ?θμιση που θα καταργε? το πανεπιστημιακ? ?συλο. ?ταν μια δ?σμευσ? τη? και μ?α απ? τι? βασικ?? αιχμ?? τη? προεκλογικ?? εκστρατε?α? τη?.

Μ?λιστα, η ?λη πολιτικ? καμπ?νια τη? ΝΔ γ?ρω απ? το θ?μα τη? ?ανομ?α?? και τη? παραβατικ?τητα? σε μεγ?λο βαθμ? επικεντρ?θηκε στα προβλ?ματα των Εξαρχε?ων και στο πανεπιστημιακ? ?συλο.

Ωστ?σο, δεν ε?ναι λ?γοι εκε?νοι που υποστηρ?ζουν ?τι τα πρ?γματα ε?ναι πιο σ?νθετα τ?σο ω? προ? το πρ?βλημα τη? παραβατικ?τητα? στην ελληνικ? κοινων?α, ?σο και ω? προ? την ?δια την Αν?τατη Εκπα?δευση. Μιλ?ντα? στην εκπομπ? One Report ο πρ?εδρο? τη? ΟΝΝΕΔ, Κ?στα? Δ?ρβο?, το στ?λεχο? του Κιν?ματο? Αλλαγ??, Μην?? Αναστασ?κη?, και ο γραμματ?α? Κεντρικο? Συμβουλ?ου τη? ΚΝΕ, Ν?κο? Ρεμπ?τη?, διασταυρ?νουν τα ?ξ?φη? του? επ? του θ?ματο?.

Πηγ?: onetv.gr