?σο κι αν ε?ναι κατανοητ? ?τι οι γονε?? αγωνιο?ν για τα παιδι? ειδικ? ?ταν βρ?σκονται στη θ?λασσα και ξεχνιο?νται μ?σα στο νερ? απ? τα παιχν?δια με του? συνομ?λικο?? του?, υπ?ρχει ?να πρ?γμα που δεν πρ?πει επ’ ουδεν? να κ?νετε προκειμ?νου να επιστ?σετε την προσοχ? στο βλαστ?ρι σα?, που παραμ?νει επ? δ?ωρο και β?λε στο νερ?. Τι ε?ναι αυτ?;

Απαγορε?εται δια… ροπ?λου να του β?λετε τι? φων?? ξεσηκ?νοντα? την παραλ?α στο ποδ?ρι, ακ?μη κι αν για παρ?δειγμα ?χει μπλαβ?σει απ? την πολ? ?ρα που ε?ναι μ?σα στο νερ? και παρ?λα αυτ? συνεχ?ζει τα μακροβο?τια με του? φ?λου? του. Επ?ση?, εννοε?ται πω? δεν πρ?πει να... σπ?σετε τα τ?μπανα των διπλαν?ν σα? επειδ? το παιδ? δεν σταματ? τα παιχν?δια στο νερ? για να φ?ει το τοστ που του ?χετε ετοιμ?σει κ.ο.κ. Τα παιδι? ?ταν κουραστο?ν κι ?ταν πειν?σουν θα σα? αναζητ?σουν. Δεδομ?νου ?τι δεν του? χ?νετε απ? τα μ?τια σα? δεν ?χετε λ?γο να ανησυχε?τε.

Εφ?σον πρ?κειται για ?να υγι?? παιδ?, κι ?χετε φροντ?σει ?στε να μ?θει απ? νωρ?? να λαμβ?νει υπ?ψιν ?τι του λ?τε και να προσ?χει τον εαυτ? του, κι επανειλημμ?να σα? ?χει δε?ξει ?τι μπορε?τε να του ?χετε εμπιστοσ?νη, μην το… πν?γεται με την καταπ?εσ? σα?? και του μεταφ?ρετε το ?γχο? σα?. Αφ?στε ?το να απολα?σει τα παιχν?δια με την παρ?α του, ακ?μη κι αν με?νει... ατ?ηγο ?πω? λ?ει μια καλ? φ?λη. Ω? γνωστ?ν οι φων?? και τα ουρλιαχτ? φ?ρνουν κ?ποιε? φορ?? το αντ?θετο αποτ?λεσμα, μπορε? να αποπροσανατολ?σουν το παιδ? και ?τσι ? αλλι?? καλ? ε?ναι να μην να το ντροπι?σετε ?νευ λ?γου και αιτ?α? μπροστ? στην παρ?α του.? ?λλωστε τα ?δια δεν κ?νατε κι εσε?? πριν απ? κ?ποια χρ?νια;