Η μ?χη για την βελτ?ωση τη? Υγε?α? των πολιτ?ν μ?σω τη? με?ωση? του καπν?σματο? ?ταν το αντικε?μενο σ?σκεψη? υπ? τον πρωθυπουργ?, Κυρι?κο Μητσοτ?κη, με τη συμμετοχ? του υπουργο? Υγε?α?, Βασ?λη Κικ?λια, και του υφυπουργο?, Βασ?λη Κοντοζαμ?νη.

Συζητ?θηκαν οι δρ?σει? που πρ?πει να αναληφθο?ν ?μεσα, αλλ? και μεσοπρ?θεσμα για τη με?ωση του καπν?σματο?, την οπο?α ο πρωθυπουργ?? αν?δειξε σε με?ζονα προτεραι?τητα, καθ??, ?πω? τον?στηκε, και οι σχετικ?? ?ρευνε? δε?χνουν ?τι η κοιν? γν?μη ε?ναι πιο ?ριμη απ? ποτ? να αποδεχθε? την απαγ?ρευση του καπν?σματο? σε κλειστο?? χ?ρου?.

Στο πλα?σιο αυτ? αποφασ?στηκε η ?μεση και αυστηρ? εφαρμογ? του αντικαπνιστικο? ν?μου στα δημ?σια κτ?ρια, δηλαδ? τη Βουλ?, τα υπουργε?α, τα νοσοκομε?α, τα σχολε?α και γενικ?τερα τι? δημ?σιε? υπηρεσ?ε?. Παρ?λληλα, αποφασ?στηκε η ?ναρξη ευρε?α? καμπ?νια? για την ενημ?ρωση κι ευαισθητοπο?ηση των πολιτ?ν, εν?ψει τη? καθολικ?? εφαρμογ?? του ν?μου του? επ?μενου? μ?νε?.

Πηγ?: onetv.gr