Μπορε? ?λο τον χρ?νο τα επε?γοντα… τη? εργασιακ?? και οικογενειακ?? καθημεριν?τητα?, η ρουτ?να και το ?γχο? να σα? αποξεν?νουν ?μω? το καλοκα?ρι ε?ναι μια καλ? περ?οδο? για να π?ρετε λ?γο χρ?νο με τον σ?ντροφ? σα? και... να ξαναν?ψετε την ερωτικ? φλ?γα που σα? πρωτο?φερε κοντ?!

Ακ?μα και αν οι διακοπ?? αργο?ν υπ?ρχουν μικρ? πραγματ?κια που θα λειτουργ?σουν προ? αυτ? την κατε?θυνση και θα σα?? κ?νουν να προετοιμ?σετε το ?δαφο? για την απ?δραση που ?ρχεται, αυξ?νοντα? την προσμον? για τι? ημ?ρε? ανεμελι?? που καταφθ?νουν!

Για αρχ? φροντ?στε να σταματ?στε τη γκρ?νια για τον χρ?νο που λε?πει ταξ?δι για δουλει?? (λε? και τρ?χει για κ?ποιον ξ?νο), το ?τι δεν προλαβα?νει να δει τα παιδι? κ.ο.κ., δ?στε προτεραι?τητα στη σχ?ση σα? και απολα?στε τον χρ?νο και τι? στιγμ?? που μοιρ?ζεστε, δε?χνοντα? στον σ?ντροφ? σα? ?τι παραμ?νει σημαντικ? το χαμ?γελ? του για εσ??.

Παρ?λληλα χαλαρ?στε και γ?νετε πιο τρυφερ? κι εκδηλωτικ?.?Μια ?μορφη καλημ?ρα ? μια τρυφερ? καλην?χτα, ?να χ?δι, ακ?μα και ?να μ?νυμα? ???να τηλεφ?νημα για να ακο?σετε τον σ?ντροφ? σα? ?σο βρ?σκεται στη δουλει?,??πω? στα πρ?τα ραντεβο?, κ?τι τ?λο? π?ντων που σπ?ει την μονοτον?α και φανερ?νει την αγ?πη που καμ?α φορ? θεωρο?με αυτον?ητη, δημιουργο?ν κλ?μα.

Μην διστ?σετε να πε?τε ξαν? το σε?θ?λω και να του θυμ?σετε του? λ?γου? που ε?στε μαζ?. Μια μικρ? υπενθ?μιση που βρ?σκει ανταπ?κριση σε γεμ?ζει σιγουρι? για τον ?νθρωπο που ?χει? δ?πλα σου και για αυτ? που ?χετε χτ?σει!

Ακ?μη κι αν το σεξ ?γινε συν?θεια εφ?σον ε?ναι εκε? για εσ?? αξ?ζει τ?ρα που γνωρ?ζεστε τ?σο καλ? και ξ?ρετε τι ευχαριστε? τον καθ?να σα? μπορε?τε να πειραματιστε?τε και να νι?σετε ξαν? φοιτητ??.

?τσι η αλλι?? μην ξεχν?τε να περιποιε?στε τον εαυτ? σα?. Το να αναγνωρ?σετε στον καθρ?φτη σα? την γυνα?κα που ?σασταν?στι? αρχ?? τη? σχ?ση? σα?, τη γυνα?κα που φρ?ντιζε πρ?σωπο, σ?μα και εμφ?νιση, που επιδ?ωκε να ε?ναι θελκτικ? θα σα? δ?σει μεγαλ?τερη αυτοπεπο?θηση και σε εκε?νον την δι?θεση να ξαναγ?νει… κυνηγ??!

Βρε?τε λ?γο χρ?νο για να κ?νετε κ?τι που θα σα? αναζωογον?σει π.χ. μια περιπο?ηση, μασ?ζ, ψ?νια, και θα διαπιστ?σετε ?τι θα γ?νετε πιο χαλαρ? και στη σχ?ση σα?. Δ?στε στον σ?ντροφ? σα? την ελευθερ?α να βγει κι εκε?νο? ?να βρ?δυ με του? κολλητο?? του. Μην πν?γεστε στη σχ?ση σα?. Η απ?σταση κ?νει συχν? την καρδι? να φτερουγ?σει εκ ν?ου..

Να θυμ?στε ?τι ?χετε κοιν?? αναμν?σει? ευτυχισμ?νη? ζω?? για να ε?στε μαζ? στην πορε?α των ετ?ν. Κι ?σο κι αν η καθημεριν?τητα και η ρουτ?να βαλτ?νει μια σχ?ση, το κ?ριο για την καλ? λειτουργ?α μια? σχ?ση? και μια? οικογ?νεια? ε?ναι ?χι να βλ?πετε με τα ?δια μ?τια το μ?λλον, αλλ? να ?χετε προσανατολισμ?νο το βλ?μμα στο ?διο σημε?ο.