Η πιο θετικ? ημ?ρα τη? εβδομ?δα? ε?ναι η σημεριν? Π?μπτη 25/7 καθ?? ο ?ρη? στον μεγαλοπρεπ? Λ?οντα κ?νει τρ?γωνο με τον Δ?α στον ενθουσι?δη Τοξ?τη, γεμ?ζοντ?? μα? εν?ργεια, αλλ? και εφοδι?ζοντ?? μα? με τ?χη για να κυνηγ?σουμε του? πιο φιλ?δοξου? στ?χου? μα? και να του? κερδ?σουμε σε επαγγελματικ? κι ?χι μ?νο επ?πεδο, αλλ? και να επεκταθο?με, και να ξεφ?γουμε απ? τα στεν? πλα?σια, να ανο?ξουμε πανι? για ?λλε? πολιτε?ε? και να διευρ?νουμε του? ορ?ζοντ?? μα?. Τα ρ?σκα ευνοο?νται και δεν αποκλε?εται να πετ?χουμε κ?τι που ?ντω? αποτελε? μεγ?λη κατ?κτηση.

Δεδομ?νου ?τι ο Δ?α? ε?ναι φαινομενικ? αν?δρομο? για κ?ποιου? σημα?νει ?τι σε αυτ? το στ?διο αξιοποιε?ται μ?α ευκαιρ?α που δ?θηκε τον περασμ?νο Ιανου?ριο και τ?ρα μπα?νει στο τελικ? στ?διο ολοκλ?ρωσ?? τη?, με καλ?τερα αποτελ?σματα απ? τι? 11/8 που ο Δ?α? θα ε?ναι πλ?ον σε ορθ? φορ?.

?τρσι ? αλλι?? ?χετε τι?... κερα?ε? σα? ανοιχτ??, προκειμ?νου να αξιοποι?στε τι? ευνο?κ?? συγκυρ?ε? τοη? ημ?ρα? αλλ? και του δεκαημ?ρου που ακολουθε?.

Περισσ?τερο επηρε?ζονται ?Κριο?, Λ?οντε?, Τοξ?τε? και οι Δ?δυμοι, Ζυγο?, Υδροχ?οι του 2ου δεκαημ?ρου, καθ?? και? ?σοι ?χουν προσωπικο?? πλαν?τε? στα προαναφερθ?ντα ζ?δια.

Λ?οντε? και Τοξ?τε???χετε π?ρει τ?τοια φ?ρα που κανε?? δε μπορε? να σα? σταματ?σει. Με τον ενθουσιασμ?, το θ?ρρο? και την σιγουρι? που ?χετε, ακ?μα και τον πιο δ?σκολο στ?χο θα τον πετ?χετε. Ρισκ?ρετε και δε θα χ?σετε.

Υδροχ?οι, Τα?ροι, Σκορπιο?, Δ?δυμοι, Παρθ?νοι και Ιχθ?ε? ?χετε αγγ?ξει τα ?ρι? σα? και ε?στε ?τοιμοι να π?ρετε φωτι? με το παραμικρ? σε επαγγελματικ? και οικογενειακ? περιβ?λλον.?Επειδ? ο ?λεγχο? ε?κολα θα χαθε? λ?βετε τα μ?τρα σα?, εκτ?? κι αν δεν σα? νοι?ζει το αποτ?λεσμα.

Καρκ?νοι και Αιγ?κεροι??χετε την τ?χη με το μ?ρο? σα? ?οπ?τε αξιοποι?στε τι? ευκαιρ?ε? που θα σα? δοθο?ν σε ερωτικ? και οικονομικ?.