Η Cupra, η ν?α θυγατρικ? εταιρε?α τη? SEAT, με μοντ?λα υψηλ?ν επιδ?σεων και πιο πολυτελ? χαρακτηριστικ?, αναμ?νεται να παρουσι?σει στην προσεχ? ?κθεση αυτοκιν?του στην Φρανκφο?ρτη ?να αμιγ?? ηλεκτροκ?νητο, κ?νσεπτ μοντ?λο, το οπο?ο θα αποτελε? και τον προ?γγελο των μελλοντικ?ν τετρ?τροχων προτ?σεων τη? ισπανικ?? φ?ρμα?. ?πω? αναφ?ρει, ε?ναι ?να μοντ?λο που ?κλ?βει? με επιτυχ?α στοιχε?α απ? πολλ?? κατηγορ?ε?.

Ε?ναι ?να crossover, με τ?σσερι? π?ρτε?, ?χει το ?ψο? και την σχεδιαστικ? γραμμ? εν?? SUV εν? απ? το πλ?ι θυμ?ζει ?να σπορ κουπ? μοντ?λο. ?πω? αναφ?ρει, και η φ?ρμα, ε?ναι η πρ?τη φορ? που θα χρησιμοποιε? κ?τω απ? το καπ? εν?? μοντ?λου τη? αμιγ?? ηλεκτρικ? σ?νολο με το 100% τη? απ?δοση? να προ?ρχεται απ? αυτ?ν. Η φ?ρμα αναμ?νεται να αποκαλ?ψει περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για το ν?ο τη? μοντ?λο σε δ?ο μ?νε?, στο γερμανικ? σαλ?νι αυτοκιν?του.