Στην ελληνικ? αγορ? αναμ?νεται απ? το φθιν?πωρο μια ν?α ?κδοση του Audi?Q3, που θα συνοδε?εται απ? το προσων?μιο Sportback?και θα προσφ?ρει ακ?μη πιο δυναμικ? εμφ?νιση, χ?ρη στα κουπ? χαρακτηριστικ? του. Το ν?ο μοντ?λο ε?ναι πιο πλατ? κατ? 3 εκατοστ? , ?χει πιο μυ?δη εμφ?νιση εν? στο εμπρ?? τμ?μα, μεταξ? ?λλων, ξεχωρ?ζει ο προφυλακτ?ρα? και η μα?ρη μ?σκα, που τον?ζουν με την σειρ? του? την πιο αθλητικ? του εμφ?νιση.

Πιο δυναμικ? ε?ναι και το π?σω τμ?μα, ?που το?Q3 Sportback?ε?ναι παρ?μοιο με εκε?νο του Q3. ?νετο για π?ντε ?τομα ε?ναι το πολυτελ?? εσωτερικ? του, ?που ο οδηγ?? ?χει στη δι?θεση του ?λο το ψηφιακ? "πακ?το" των ν?ων μοντ?λων τη? Audi, με τον?ψηφιακ? π?νακα οργ?νων των 10,25 ιντσ?ν, καθ?? και την?οθ?νη αφ???στην κονσ?λα των?10,1 ιντσ?ν?? προαιρετικ? των?12,3 ιντσ?ν.

Το ν?ο?Audi Q3 Sportback?θα προσφ?ρεται με? κινητ?ρα βενζ?νη? και ?ναν πετρελα?ου. Οι εκδ?σει? βεν?ζνη? ε?ναι η?45 TFSI quattro S tronic?με τον?2.0λιτρο TFSI των 230 ?ππων?και την ντ?ζελ,??35 TDI S tronic?με τον?2.0 TDI των 150 ?ππων. Θα υπ?ρχει, εκτ?? απ? τη δικ?νητη, και τετρακ?νητη ?κδοση? quattro, εν? αργ?τερα θα ακολουθ?σει πιο δυνατ? μοτ?ρ πετρελα?ου και βασικ? βενζ?νη?, συνδυασμ?νο με ?πιο υβριδικ? σ?στημα 48 V.

Το??Audi Q3 Sportback?θα προσφ?ρεται απ? το Φθιν?πωρο και στην Ελλ?δα με??τιμ? εκκ?νηση? λ?γο κ?τω απ? τι? 35.000 ευρ?.