Χρηματοδ?τηση ?ψου? 76,9 δισ. ευρ? στα 28 κρ?τη μ?λη αντιπροσωπε?ουν τα εγκεκριμ?να ?ργα στο πλα?σιο του σχεδ?ου Γιο?νκερ τον Ιο?λιο, με την Ελλ?δα να βρ?σκεται στην πρ?τη θ?ση σε επενδ?σει?, σ?μφωνα με ανακο?νωση τη? Ευρωπα?κ?? Επιτροπ??.

Πηγ?: onetv.gr