Να γρ?ψει ιστορ?α πριν απ? την αποχ?ρησ? του απ? την ΕΚΤ θα επιχειρ?σει ο Μ?ριο Ντρ?γκι, ο ?μ?στερ ευρ?? ?πω? ?χει χαρακτηριστε? λ?γω των προσπ?θει?ν του για να μην διαλυθε? η ευρωζ?νη.

Η Ευρωπα?κ? Κεντρικ? Τρ?πεζα ?δωσε ?να ακ?μη σ?μα για συν?χιση του QE, του προγρ?μματο? ποσοτικ?? χαλ?ρωση? δηλαδ?, του ?πλου που ?χει η ΕΚΤ για να διατηρ?σει σταθερ? το ν?μισμα. Σ?μφωνα με το διοικητικ? συμβο?λιο, υπ?ρχει αν?γκη για μια ιδια?τερα ευνο?κ? στ?ση νομισματικ?? πολιτικ?? για παρατεταμ?νο χρονικ? δι?στημα, δεδομ?νου ?τι τα ποσοστ? πληθωρισμο? ?ταν σταθερ? κ?τω απ? τα επ?πεδα που ε?ναι σ?μφωνα με τον στ?χο του. Συνεπ??, αν οι μεσοπρ?θεσμε? προοπτικ?? για τον πληθωρισμ? εξακολουθο?ν να μην πλησι?ζουν τον στ?χο, το Διοικητικ? Συμβο?λιο ε?ναι αποφασισμ?νο να ενεργ?σει, σ?μφωνα με τη δ?σμευσ? του για συμμετρ?α στον στ?χο του πληθωρισμο?.

?Ε?μαστε ?τοιμοι να αναπροσαρμ?σουμε ?λα τα εργαλε?α μα? αν?λογα, για να διασφαλ?σουμε ?τι ο πληθωρισμ?? θα κινηθε? προ? τον στ?χο μα? με διατηρ?σιμο τρ?πο?, υπογραμμ?ζει.

Πρ?κειται επ? τη? ουσ?α? για επιβεβα?ωση του σχεδ?ου που ?χει στο μυαλ? του ο Μ?ριο Ντρ?γκι, για ν?α ποσοτικ? χαλ?ρωση. Επ?ση?, ?πω? αναφ?ρεται στην ανακο?νωση, το συμβο?λιο τη? ΕΚΤ ?αν?θεσε στι? σχετικ?? επιτροπ?? του ευρωσυστ?ματο? να εξετ?σουν τι? επιλογ?? του??, κ?τι που σ?μφωνα με του? Financial Times δε?χνει ?τι η ΕΚΤ ξεκιν??προετοιμασ?α?για περισσ?τερο QE, αντ? να περιμ?νει για το π?? θα εξελιχθε? η οικονομ?α τη? ΕΕ ω? τον Σεπτ?μβριο.

Η ΕΚΤ διατ?ρησε αμετ?βλητα τα επιτ?κια. Ετσι, το επιτ?κιο των πρ?ξεων κ?ρια? αναχρηματοδ?τηση? και τα επιτ?κια τη? οριακ?? χρηματοδ?τηση? και τη? αποδοχ?? καταθ?σεων θα παραμε?νουν αμετ?βλητα στο 0,00%, 0,25% και -0,40% αντ?στοιχα. Το Διοικητικ? Συμβο?λιο αναμ?νει ?τι τα βασικ? επιτ?κια τη? ΕΚΤ θα παραμε?νουν στα σημεριν? ? χαμηλ?τερα επ?πεδα του? τουλ?χιστον κατ? το πρ?το εξ?μηνο του 2020 και, εν π?ση περιπτ?σει, για ?σο χρονικ? δι?στημα ε?ναι αναγκα?ο για να εξασφαλιστε? η συνεχ?? σταθερ? σ?γκλιση του πληθωρισμο? προ? τον στ?χο του μεσοπρ?θεσμα.

H ρητορικ? τη? ΕΚΤ παραμ?νει στη λογικ? ?τι δεν πρ?πει να αυξηθο?ν τα επιτ?κια, ενδεχομ?νω? αν χρειαστε? και να μειωθο?ν, γεγον?? πολ? σημαντικ? για εκατομμ?ρια νοικοκυρι? κι επιχειρ?σει?.