Σε ?λου? του δικαιο?χου? ανεξ?ρτητα απ? την ηλικ?α θα χορηγο?νται εφεξ?? οι συντ?ξει? χηρε?α?.

Διευκριν?σει? σχετικ? με τη χορ?γηση σ?νταξη?, λ?γω θαν?του παρ?χει με?εγκ?κλιο του ο Ενια?ο? Φορ?α? Κοινωνικ?? Ασφ?λιση? (ΕΦΚΑ).

Σ?μφωνα με τη δι?ταξη, καταργο?νται τα ηλικιακ? κριτ?ρια που καθ?ριζαν τη δι?ρκεια του δικαι?ματο? συνταξιοδ?τηση? των δικαιο?χων επιζ?ντων συζ?γων/ετ?ρων μερ?ν του συμφ?νου συμβ?ωση? και διαζευγμ?νων. Η σ?νταξη, λ?γω θαν?του συνταξιο?χου ? ασφαλισμ?νου, ο οπο?ο? ?χει πραγματοποι?σει το χρ?νο ασφ?λιση? που απαιτε?ται για τη συνταξιοδ?τησ? του εξ ιδ?ου δικαι?ματο? ? ανικαν?τητα?, καταβ?λλεται πλ?ον σε αυτο?? του? δικαιο?χου? ανεξ?ρτητα απ? την ηλικ?α του?, μ?χρι το τ?λο? του μ?να κατ? την οπο?α πληρο?νται οι προ?ποθ?σει? λ?ξη? του δικαι?ματο? συνταξιοδ?τηση?, λ?γω θαν?του των προσ?πων αυτ?ν, ?τοι:

i. με το θ?νατο του δικαιο?χου,

ii. με τη σ?ναψη γ?μου του ? συμφ?νου συμβ?ωση?.

Η σ?νταξη, λ?γω θαν?του, χορηγε?ται σε τ?κνα θαν?ντο? ασφαλισμ?νου, ο οπο?ο? ?χει πραγματοποι?σει το χρ?νο ασφ?λιση? που απαιτε?ται για τη συνταξιοδ?τησ? του εξ ιδ?ου δικαι?ματο? ? ανικαν?τητα? ? συνταξιο?χου (ν?μιμα, τα νομιμοποιηθ?ντα, αναγνωρισθ?ντα, υιοθετηθ?ντα και ?σα εξομοι?νονται με αυτ?), υπ? του? ?ρου? να ε?ναι ?γαμα και να μην ?χουν συμπληρ?σει το 24ο ?το? τη? ηλικ?α? του?. Προ? τα ?γαμα τ?κνα κρ?νεται ?τι εξομοι?νονται και τα διαζευγμ?να και, επομ?νω?, αποτελο?ν δικαιοδ?χα πρ?σωπα, με την προ?π?θεση ?τι δεν ?χουν τελ?σει ?λλον γ?μο. Σ?μφωνα με την εγκ?κλιο του ΕΦΚΑ, καταργε?ται η προ?π?θεση φο?τηση? των τ?κνων ασφαλισμ?νου ? συνταξιο?χου στην τριτοβ?θμια εκπα?δευση ? σε Ινστιτο?τα Επαγγελματικ?? Κατ?ρτιση?, μετ? τη συμπλ?ρωση του 18ου ?του? τη? ηλικ?α? του?.

Στην περ?πτωση αυτ?, η λ?ξη του δικαι?ματο? επ?ρχεται στο τ?λο? του μ?να:

i. θαν?του του δικαιο?χου,

ii. κατ? τον οπο?ο ο δικαιο?χο? συν?πτει γ?μο ? σ?μφωνο συμβ?ωση?.

Η σ?νταξη εξακολουθε? να καταβ?λλεται στα τ?κνα και μετ? τη συμπλ?ρωση του 24ου ?του? τη? ηλικ?α? μ?νο στην περ?πτωση που κατ? το χρ?νο του θαν?του του ασφαλισμ?νου ? συνταξιο?χου ε?ναι ?γαμα και αν?κανα για κ?θε βιοποριστικ? εργασ?α, εφ?σον η ανικαν?τητ? του? επ?λθε, πριν απ? τη συμπλ?ρωση του 24ου ?του? τη? ηλικ?α? του?. Στην περ?πτωση αυτ?, η λ?ξη του δικαι?ματο? επ?ρχεται για του? ?διου? ω? ?νω λ?γου?, καθ?? και στο τ?λο? του μ?να κατ? τον οπο?ο, σ?μφωνα με την εκτ?μηση τη? αρμ?δια? υγειονομικ?? επιτροπ??, δεν υφ?σταται πλ?ον ανικαν?τητα για την ?σκηση κ?θε βιοποριστικ?? εργασ?α?.

Επ?ση?, με δι?ταξη, καθορ?ζονται πλ?ον τα τρ?α ?τη ελ?χιστη? δι?ρκεια? γ?μου/συμφ?νου συμβ?ωση? απ? τη σ?ναψ? του? μ?χρι την ημερομην?α θαν?του ω? προ?π?θεση για την αναγν?ριση δικαι?ματο? συνταξιοδ?τηση? σε επιζ?ντα σ?ζυγο ? στο ?τερο μ?ρο? του συμφ?νου συμβ?ωση?. Η απα?τηση για τη συμπλ?ρωση π?ντε ετ?ν καταργε?ται.

Η εν λ?γω προ?π?θεση εξακολουθε? να μην ελ?γχεται στι? ακ?λουθε? περιπτ?σει?:

– Ο θ?νατο? οφε?λεται σε ατ?χημα που προ?λθε πρ?δηλα και αναμφισβ?τητα, εξαιτ?α? τη? υπηρεσ?α? (κατ? τι? διατ?ξει? που ισχ?ουν για του? ασφαλισμ?νου? στου? τ. φορε?? κοινωνικ?? ασφ?λιση? που εντ?χθηκαν στον ΕΦΚΑ, πρ?κειται για τι? περιπτ?σει? ατυχ?ματο? που χαρακτηρ?ζεται εργατικ?) ? σε ανθρωποκτον?α.

– Κατ? τη δι?ρκεια του γ?μου γενν?θηκε ? με το γ?μο νομιμοποι?θηκε, αναγνωρ?στηκε ? υιοθετ?θηκε τ?κνο. Πλ?ρη? εξομο?ωση του γεννημ?νου χωρ?? γ?μο τ?κνου με τ?κνο γεννημ?νο σε γ?μο επιτυγχ?νεται, ?ταν παρ?λληλα με την αναγν?ριση (εκο?σια ? δικαστικ?), συναφθε? και γ?μο? των γον?ων.

– Η χ?ρα, κατ? το χρ?νο του θαν?του, τελο?σε σε κατ?σταση εγκυμοσ?νη?, η οπο?α δεν διεκ?πη και γενν?θηκε ζων τ?κνο.

– Συντρ?χει η περ?πτωση ανασ?σταση? προ?π?ρξαντο? γ?μου. Ο αρχικ?? και ο εξ ανασυστ?σεω? γ?μο?, κατ? τη δι?ρκεια του οπο?ου απεβ?ωσε ο σ?ζυγο?, πρ?πει να ?χουν διαρκ?σει συνολικ? τουλ?χιστον π?ντε ?τη, ο δε εξ ανασυστ?σεω? πρ?πει να ε?χε δι?ρκεια τουλ?χιστον ?ξι μην?ν. Εξυπακο?εται ?τι, και σε αυτ?ν την περ?πτωση, η συνολικ? δι?ρκεια του αρχικο? και εξ ανασυστ?σεω? γ?μου θα πρ?πει να ε?ναι τρ?α ?τη.

Για τον επιζ?ντα σ?ζυγο/?τερο μ?ρο? του συμφ?νου συμβ?ωση?, το ποσοστ? τη? σ?νταξη? που δικαιο?ται, καθορ?ζεται πλ?ον στο 70% επ? του ποσο? τη? σ?νταξη? το οπο?ο δικαιο?το ? ε?χε χορηγηθε? σε σ?ζυγο που απεβ?ωσε. Τα ποσοστ? μεταξ? διαζευγμ?νων και επιζ?ντων συζ?γων επιμερ?ζονται αναλ?γω?, σ?μφωνα με τα οριζ?μενα στην περ. β τη? υποπαρ. Α τη? παρ. 4 του ?ρθρου 12 του Ν. 4387/2016.