Την αν?γκη να επιταχυνθο?ν οι διαδικασ?ε? για να ξεκιν?σει η υλοπο?ηση τη? επ?νδυση? στο Ελληνικ? αν?δειξε ο Πρωθυπουργ?? Κυρι?κο? Μητσοτ?κη? με αφορμ? τη συν?ντηση που ε?χε σ?μερα Π?μπτη στο Μ?γαρο Μαξ?μου με τον μεγαλοεπιχειρηματ?α Σπ?ρο Λ?τση.

Η συν?ντηση ?γινε σε εξαιρετικ? κλ?μα εν? σε αυτ? συμμετε?χαν και ?λλοι παρ?γοντε? που σχετ?ζονται με την επ?νδυση στο πρ?ην αεροδρ?μιο.

Ο Πρωθυπουργ?? συμφ?νησε με τον κ. Λ?τση να γ?νουν ?λα τα απαρα?τητα β?ματα για τη σημαντικ? αυτ? επ?νδυση, τηρ?ντα? τι? δεσμε?σει? που ?χουν αναληφθε? για να αρθο?ν το ταχ?τερο δυνατ?ν ?λα τα εμπ?δια που καθυστ?ρησαν την ?ναρξη του τ?σο επωφελο?? για τη χ?ρα ?ργου.

Υπενθυμ?ζεται ?τι βασικ?? στ?χο? τη? κυβ?ρνηση? ε?ναι να ?χουν μπει μπουλντ?ζε? στο Ελληνικ? μ?χρι το τ?λο? του 2019, ?πω? ?χει δηλ?σει ο υπουργ?? Αν?πτυξη?, ?δωνι? Γεωργι?δη?, εν? ο κυβερνητικ?? εκπρ?σωπο? Στ?λιο? Π?τσα? ?χει αναφερθε? στην επ?σπευση των διαδικασι?ν με τρει? Κοιν?? Υπουργικ?? Αποφ?σει? να ψηφ?ζονται ?ω? τι? 10 Αυγο?στου.

Πηγ? ΑΠΕ-ΜΠΕ