Προβληματισμ? και δ?κρυα ?χει προκαλ?σει το ν?ο?β?ντεο για τον?Ημιμαραθ?νιο?Κρ?τη?, ο οπο?ο? θα πραγματοποιηθε? στι? 6 Οκτωβρ?ου.

Πρωταγωνιστ?? αυτ? τη φορ? ο Μ?νο? ?να αγ?ρι με μια μπ?λα στα χ?ρια που ψ?χνει κ?ποιον να πα?ξει.

Ο Μ?νο? δε θ?λει να πα?ξει βιντεοπαιχν?δια με τον αδερφ? του. Θ?λει να βγει ?ξω να πα?ξει μπ?λα. Ο πατ?ρα? του απαντ?ει ξαν? ?να ?σε λ?γο? που δεν ?ρχεται ποτ?. Ο φ?λο? του ο Γι?ργο? ο?τε καν τον ακο?ει. Περπατ?ει στο χωρι? και παντο? η ?δια εικ?να.

Βλ?πει ?μω? ?να παιδ? που δεν κρατ?ει κινητ?. Ε?ναι ο Γι?ννη?, ?να τυφλ? αγ?ρι, που διαβ?ζει ?να βιβλ?ο σε γραφ? braille .

Ο Μ?νο? ενθουσι?ζεται και του προτε?νει να τρ?ξουν. Ο Γι?ννη? στην αρχ? ε?ναι διστακτικ?? αλλ? τελικ? δ?χεται και κερδ?ζει .

??λοι ?χουν δικα?ωμα στον αθλητισμ? και ?λοι μπορο?ν να τρ?ξουν και να πα?ξουν. Δε? το κι εσ?, μην ψ?χνει? ?λλε? δικαιολογ?ε? . Σ?κω απ? τον υπολογιστ? , ?φησε το κινητ? , βγε? ?ξω… Περπ?τησε… Τρ?ξε…Στι? 6 Οκτ?βρη ?χει? μια ευκαιρ?α να τη δει? αλλι??…?,?γρ?φουν οι διοργανωτ?? του Ημιμαραθων?ου.

Δε?τε το β?ντεο με τ?τλο ?Ο φ?λο? μου το κινητ??:

"Ο φ?λο? μου το κινητ?"Το ν?ο σποτ του Ημιμαραθων?ου Κρ?τη? ?χει θ?μα μια μεγ?λη εξ?ρτηση τη? εποχ?? μα? The new spot of Crete Half Marathon is about mobile addiction, a big problem in current times. “Mobile phone is my best friend”Copyright Crete Halfmarathon , All Rights ReservedΗμιμαραθ?νιο? Κρ?τη?06 Οκτωβρ?ου 2019 Αρκαλοχ?ριwww.cretehalfmarathon.comCrete Half Marathon 6th October 2019www.cretehm.com(Ο Γι?ννη? Σαμαρ?? ε?ναι μαθητ?? του Ειδικου Δημοτικο? Σχολε?ου Τυφλ?ν Καλλιθ?α?)Το γνωρ?ζουμε πια ?λοι ?τι ?να μεγ?λο πρ?βλημα τη? εποχ?? μα? ε?ναι η αλ?γιστη χρ?ση ηλεκτρονικ?ν συσκευ?ν , κινητ?ν τηλεφ?νων , tablets και υπολογιστ?ν. ?λα αυτ? ε?ναι αναμφισβ?τητα χρ?σιμα εργαλε?α για του? ανθρ?που? αλλ? συγχρ?νω? του? αποξεν?νουν. Οι εικ?νε? τη? καθημεριν?τητ?? μα? αλλ?ζουν… Η ?λλοτε γεμ?τη αλ?να τη? γειτονι?? αδει?ζει…Τα παιδι? προτιμο?ν να "πα?ζουν" καθισμ?να μπροστ? σε οθ?νε?. Μωρ? δεν τρ?νε αν δε βρ?σκονται μπροστ? απ? ?να κινητ?. Παρ?ε? ν?ων, που κ?θονται στο ?διο τραπ?ζι, προτιμο?ν να ανταλλ?σσουν μην?ματα στο κινητ?. Οδηγο? που το χρησιμοποιο?ν εν ?ρα οδ?γηση? θ?τοντα? σε κ?νδυνο τ?σο τη ζω?? του? ?σο και των συνανθρ?πων του?.Ο Μ?νο? δε θ?λει να πα?ξει βιντεοπαιχν?δια με τον αδερφ? του. Θ?λει να βγει ?ξω να πα?ξει μπ?λα. Ο πατ?ρα? του απαντ?ει ξαν? ?να ?σε λ?γο? που δεν ?ρχεται ποτ?. Ο φ?λο? του ο Γι?ργο? ο?τε καν τον ακο?ει. Περπατ?ει στο χωρι? και παντο? η ?δια εικ?να…Βλ?πει ?μω? ?να παιδ? που δεν κρατ?ει κινητ?. Ε?ναι ο Γι?ννη?, ?να τυφλ? αγ?ρι, που διαβ?ζει ?να βιβλ?ο σε γραφ? braille . Ο Μ?νο? ενθουσι?ζεται και του προτε?νει να τρ?ξουν. Ο Γι?ννη? στην αρχ? ε?ναι διστακτικ?? αλλ? τελικ? δ?χεται και κερδ?ζει .?λοι ?χουν δικα?ωμα στον αθλητισμ? και ?λοι μπορο?ν να τρ?ξουν και να πα?ξουν. Δε? το κι εσ?, μην ψ?χνει? ?λλε? δικαιολογ?ε? . Σ?κω απ? τον υπολογιστ? , ?φησε το κινητ? , βγε? ?ξω… Περπ?τησε… Τρ?ξε…Στι? 6 Οκτ?βρη ?χει? μια ευκαιρ?α να τη δει? αλλι??…Ημιμαραθ?νιο? Κρ?τη?Θα ε?σαι στην εκκ?νηση ; Ε?σαι νικητ??! ———————-The unlimited use of mobile phones, electronic devices and tablet is a real problem and a cause of great concern.It is undoubtedly true there are innumerable ways in which these devices could be useful in our every day life. But, despite all the importance they have, they are also the main cause of social isolation. In comparison with the past decades, kids rarely go out and play with their friends although they prefer playing with their tablets or mobile phones, babies eat their food only if they look at a screen, teenagers and adults sit at a café and prefer sending messages via their mobile phones instead of real talking .The worst of all is the use of mobile phones while driving, one of the main factors of car accidents.Manos, the main character of the spot, doesn’t want to play video games with his brother, he wants to go out and play ball. His father tells him “Later!” once more. His friend George doesn’t even listen to him. He walks through the village the same atmosphere all over.He notices a child holding and reading a Braille book. Manos gets excited and suggests they run. George seems hesitated at start but finally he accepts and wins .Everyone has a right in sports and everyone can run and play. Don’t search for any other excuses. Stand up, leave your pc, drop your phone, get outside… walk … run…Οn the 6th of October you have that chance to take control of your life….Crete Half MarathonBe on the starting line,Be a winner!

Δημοσιε?τηκε απ? Ημιμαραθ?νιο? Κρ?τη? ? Crete Half Marathon στι? Π?μπτη, 25 Ιουλ?ου 2019