Ρατσιστικ? επ?θεση εν? επ?στρεφε απ? τη δουλει? του δ?χθηκε μ?λο? τη? κοιν?τητα? του Ελληνικο? Φ?ρουμ Μεταναστ?ν.

Σ?μφωνα με την καταγγελ?α του Ελληνικο? Φ?ρουμ Μεταναστ?ν τι? πρ?τε? πρωιν?? ?ρε? τη? Τρ?τη? 23 Ιουλ?ου ο? Χ. επιστρ?φοντα? απ? τη δουλει? και πηγα?νοντα? σπ?τι του, δ?χτηκε ξαφνικ? επ?θεση απ? 6-7 ?τομα, περιμ?νοντα? σε στ?ση λεωφορε?ου κοντ? στο Π?ντειο Πανεπιστ?μιο.

Μεταφ?ρθηκε στο νοσοκομε?ο ?που και νοσηλε?εται εκτ?? κινδ?νου.

?δη το Ελληνικ? Συμβο?λιο?για του? πρ?σφυγε??Greek Council for Refugees??χει αναλ?βει την υπ?θεση δικαστικ?, και το περιστατικ? ?χει καταγραφε? στο?RVRN – Δ?κτυο Καταγραφ?? Περιστατικ?ν Ρατσιστικ?? Β?α?.

Παρ?λληλα το Ελληνικ? Φ?ρουμ Μεταναστ?ν κ?νει ?κκληση σε ?σου? βι?νουν?? ε?ναι μ?ρτυρε? τ?τοιων εγκλημ?των και επιθ?σεων – ακ?μα και ρητορικ?? μ?σου? και ρατσισμο?, να καταγγ?λλουν τα περιστατικ? ?στε να καταγρ?φονται και να αντιμετωπ?ζονται.