?Αντ?ο Maricar δεν θα σε ξεχ?σουμε ποτ??, ?ταν η υπ?σχεση που ?δωσαν ?λοι ?σοι παρευρ?θηκαν σ?μερα στην εξ?διο ακολουθ?α, που τελ?στηκε στη Λεμεσ?, για την 30χρονη Maricar Valdez Arquilla απ? τι? Φιλιππ?νε?, εν?? εκ των επτ? θυμ?των του καταδικασθ?ντα κατ? συρρο? δολοφ?νου Ν?κου Μεταξ?.

?πω? αναφ?ρει ο ?Φιλελε?θερο?? τη? Κ?πρου, η τελετ? πραγματοποι?θηκε στον Καθολικ? Να? τη? Αγ?α? Αικατερ?νη?, με τη μαυροφορεμ?νη μ?να να αποχαιρετ? με δ?κρυα την κ?ρη τη?, το ?ψυχο σ?μα τη? οπο?α? ε?χε εντοπιστε? μ?σα σε μια απ? τι? βαλ?τσε? θαν?του τη? Κ?κκινη? λ?μνη?.

Μεταξ? ?λλων, τη Maricar αποχαιρ?τησε για το μακριν? τη? ταξ?δι στι? Φιλιππ?νε? και ο Διευθυντ?? τη? Πυροσβεστικ?? Υπηρεσ?α?, Μ?ρκο? Τρ?γκολα?, εν? εκ μ?ρου? του Δημ?ρχου Λεμεσο? Ν?κου Νικολα?δη, μ?λησε ο Προ?στ?μενο? Υγειονομικ?ν Υπηρεσι?ν του Δ?μου, Δημ?τρη? Θεοτ??.

Ευχ?θηκε ?πω? ο Θε?? δ?σει δ?ναμη στου? συγγενε?? και φ?λου? τη?, αλλ? και στον 9χρονο γιο τη?, για να συνεχ?σουν τη ζω? του? και εξ?φρασε τη βεβαι?τητα πω? η αδικοχαμ?νη Maricar βρ?σκεται στον παρ?δεισο.

?ταν στερ?ψουν τα δ?κρυα, αυτ? που πρ?πει να κρατ?σουμε ε?ναι οι ?μορφε? αναμν?σει? με τα αγαπημ?να μα? πρ?σωπα που δεν ε?ναι πια μαζ? μα?, ε?πε εξ?λλου εκπρ?σωπο? τη? φιλιππινεζικ?? κοιν?τητα? τη? Καθολικ? Εκκλησ?α? τη? Αγ?α? Αικατερ?νη?.

?Αυτ?? οι αναμν?σει? σα? κρατ?νε ζωντανο??, στην καρδι? μα? και ?τσι συνεχ?ζετε να ε?στε μαζ? μα?? ε?πε και ευχ?θηκε ?πω? η ψυχ? τη? Maricar αναπαυθε? εν ειρ?νη και διαβεβα?ωσε ?τι π?ντα η παρουσ?α τη? θα παραμε?νει στι? θ?μισε? των φ?λων τη?.

Σηκ?νοντα? το δεξ? του? χ?ρι, ?λοι αποχαιρ?τησαν τη φ?λη του? Maricar, καθ?? το φ?ρετρο μεταφερ?ταν εκτ?? του Καθολικο? Ναο?, για το τελευτα?ο ταξ?δι προ? την πατρ?δα τη?, τι? Φιλιππ?νε?, ?που θα γ?νει η ταφ? τη?.

Η σορ?? τη? Maricar εντοπ?στηκε στι? 4 Ιουν?ου απ? δ?τη τη? ιδιωτικ?? εταιρε?α? Brasal Marine Services Cy, μ?σα σε πλαστικ? βαλ?τσα στην Κ?κκινη Λ?μνη, δεμ?νη, με πλ?κε? πεζοδρομ?ου, και σε προχωρημ?νη αποσ?νθεση. Η Μαρικ?ρ ?ταν αγνοουμ?νη απ? τον Δεκ?μβριο του 2017.

Στι? 16:00 τελ?στηκε η κηδε?α τη? Μ?ρι Ρ?ουζ Τιμπο?ρσιο στον καθολικ? Ιερ? Να? Τ?ρρα Σ?ντα στη Λ?ρνακα.

Οι σορο? των δ?ο ?τυχων γυναικ?ν θα μεταφερθο?ν αεροπορικ?? στην ιδια?τερη του? πατρ?δα, τι? Φιλιππ?νε?, την Παρασκευ? 26 Ιουλ?ου 2019, ?που και θα ταφο?ν.Πηγ? εικ?νων: ?Φιλελε?θερο?? Κ?πρου