Συγκλονιστικ?? εικ?νε? απ? το διαλυμ?νο αυτοκ?νητο του 23χρονου Αλ?ξανδρου Ζαχαρι?, γιου του γνωστο? επιχειρηματ?α στον χ?ρο τη? εμπορ?α? παιχνιδι?ν, που ?χασε τη ζω? του σε τροχα?ο στη λεωφ?ρο Τραπεζο?ντο? στον ?γιο Στ?φανο, ?ρχονται στο φω? τη? δημοσι?τητα?, απ? την αυτοψ?α που ?κανε ο πραγματογν?μονα? τη? Τροχα?α? Κηφισι??.

Απ? τη σφοδρ? σ?γκρουση του οχ?ματο? στο δ?ντρο?στο πεζοδρ?μιο στην Λεωφ?ρο Τραπεζο?ντο?, ?χει διαλυθε? το μπροστιν? μ?ρο? του οχ?ματο?.

Σ?μφωνα με την εικ?νε? που παρουσι?ζει ο τηλεοπτικ?? σταθμ?? Star το καπ? ?χει τσαλακωθε? σαν ?να κομμ?τι χαρτ?, εν? ο κινητ?ρα? ?χει εξαφανιστε? και το παρμπρ?ζ ?χει γ?νει θρ?ψαλα.

Μ?σα απ? τα συντρ?μμια του αυτοκιν?του οι πυροσβ?στε? με δυσκολ?α απεγκλ?βισαν το σ?μα του 23χρονου παλικαριο? που ?πω? ?λα δε?χνουν η τελευτα?α του σκ?ψη ?ταν να μη χτυπ?σει ?λλον ?νθρωπο.

Η τροχα?α Κηφισι?? θεωρε? ιδια?τερα σημαντικ? την μαρτυρ?α του οδηγο? του προπορευ?μενου αυτοκιν?του στην Τραπεζο?ντο? ο οπο?ο? επιχε?ρησε να στρ?ψει στην οδ? Πα?λου Μελ?, ?ταν ?κουσε τον τρομακτικ? ?χο τη? πρ?σκρουση? στο δ?νδρο. Ο πραγματογν?μον?? θα εξετ?σει και την παραμικρ? λεπτομ?ρεια με εξαιρετικ? προσοχ? και ακρ?βεια.