Παρ?δειγμα?για μ?μηση ?γινε ?να? πυροσβ?στη?, ο οπο?ο? βρ?κε στον δρ?μο ?να πορτοφ?λι γεμ?το χρ?ματα και το παρ?δωσε στην αστυνομ?α. Μ?λιστα, ο 33χρονο??βρ?κε το πορτοφ?λι μετ? τον σεισμ? των 5,1 Ρ?χτερ.

?Βρ?κα ?να χαρτον?μισμα των 50 ευρ? κ?τω. Προχ?ρησα λ?γο πιο κ?τω. Βρ?κα και ?λλα χαρτονομ?σματα των 50 ευρ? και στη συν?χεια βρ?κα το πορτοφ?λι, το οπο?ο ε?χε πολλ? περισσ?τερα? αν?φερε χαρακτηριστικ?, μιλ?ντα? στην κ?μερα του ΑΝΤ1.

Ο 33χρονο? πυροσβ?στη? παρ?δωσε το πορτοφ?λι στο αστυνομικ? τμ?μα του Αγ?ου Παντελε?μονα, εν? στη συν?χεια αναζ?τησε και μ?νο? του τον ιδιοκτ?τη, πρ?γμα που κατ?φερε.

?Φε?γοντα? απ? το αστυνομικ? τμ?μα κ?νω δυο τρει? β?λτε? και πετυχα?νω τον ηλικιωμ?νο. Του λ?ω ?π?? λ?γεσαι;?. Το ?νομα ?ταν ?διο με τη? ταυτ?τητα?. Του λ?ω ?χασε? κ?ποιο πορτοφ?λι; Ναι μου λ?ει ?χασα το πορτοφ?λι μου. Του λ?ω ε?χε? χρ?ματα; Μου λ?ει ναι και τ?τε του ε?πα ?τι ?χω βρει το πορτοφ?λι και το ?χω αφ?σει στην αστυνομ?α? συνεχ?ζει ο πυροσβ?στη?.

??ταν ο σεισμ??, ε?ναι και οι μ?ρε? μα?, ε?ναι και η δουλει? που κ?νω. Σκ?φτηκα ?τι μπορε? να τα ?χει αν?γκη ο ?νθρωπο?, προ? Θεο?? αν?φερε ακ?μη ο 33χρονο?, ο οπο?ο? ω? πυροσβ?στη? ?χει συμμετ?σχει στην κατ?σβεση πολλ?ν πυρκαγι?ν.