Τ?λο? στον Γολγοθ? χιλι?δων καρκινοπαθ?ν δ?νει ο ΕΟΠΥΥ με τη σημεριν? απ?φασ? του να καλ?πτει δ?ο εξειδικευμ?νε? γενετικ?? εξετ?σει?. Πρ?κειται για τι? εξετ?σει? Oncotype DΧ και MammaPrint που αφορο?ν σε ασθενε?? με καρκ?νο του μαστο?.

Μ?χρι σ?μερα σε αυτ?? τι? εξετ?σει? υποβ?λλονταν ?ποιε? γυνα?κε? μπορο?σαν να επωμιστο?ν με δικ?? του? δαπ?νε? το (πολ? υψηλ?) κ?στο? του?. Στη συν?χεια κατ?θεταν τα ?γγραφα που ζητο?σε ο Οργανισμ?? και περ?μεναν την ?γκριση και την αποζημ?ωσ? του?.

Παρ? τι? διαβεβαι?σει? τη? προηγο?μενη? ηγεσ?α? του υπουργε?ου Υγε?α? ?τι θα δοθε? το ?πρ?σινο φω?? για τη συνταγογρ?φηση των εξετ?σεων ?στε να καταβ?λλουν μ?νο τη συμμετοχ? του? οι ασθενε??, αυτ? δεν ?γινε.

Πλ?ον, ?πω? ανακο?νωσε ο ΕΟΠΥΥ, ο οργανισμ?? συν?ψε συμβ?σει? για τη διεν?ργεια των εξετ?σεων με δ?ο συγκεκριμ?νου? παρ?χου?- αποκλειστικο?? αντιπροσ?που?, οι οπο?οι θα εξυπηρετο?ν του? ασφαλισμ?νου?.

Πηγ?: onetv.gr