Τη ν?α ποιητικ? συλλογ? τη? κυκλοφ?ρησε πρ?σφατα η Ελ?νη? Πορτ?λιου με τ?τλο ?Η Μν?μη επιστρ?φει στα χαλ?σματα τη? ιστορ?α?? απ? τι? εκδ?σει? Μικρ? ?ρκτο?.

Η Ελ?νη Πορτ?λιου γενν?θηκε στο Ρ?θυμνο και μετακ?μισε με την οικογ?νει? τη? στην Αθ?να για να σπουδ?σει αρχιτεκτονικ?. Σ?μερα ε?ναι καθηγ?τρια στην Αρχιτεκτονικ? Σχολ? του ΕΜΠ. Απ? την εποχ? τη? δικτατορ?α? μ?χρι σ?μερα ?χει συνεχ? κοινωνικ? και πολιτικ? δρ?ση. Αρθρογραφε? συστηματικ? και ?χει δημοσιε?σει θεωρητικ? επιστημονικ? κε?μενα και ?ργα σε θ?ματα π?λη?, κοινωνικ?ν κινημ?των και δημοκρατ?α?.

?Η Μν?μη επιστρ?φει στα χαλ?σματα τη? ιστορ?α?? ε?ναι το δε?τερο ποιητικ? τη? βιβλ?ο απ? τι? Εκδ?σει? Μικρ? ?ρκτο? αφο? το 2014 κυκλοφ?ρησαν τα ??χνη ζω???.

Η Ελ?νη Πορτ?λιου μιλ?ει στα ?Ν?α? για το ν?ο τη? βιβλ?ο, τη μν?μη και τη νοσταλγ?α.

Πω? προ?κυψε η ιδ?α για το βιβλ?ο;

Η ιστορ?α και η μν?μη προσλαμβ?νουν βιωματικ?? διαστ?σει? που καθορ?ζουν τη ζω? μου. Αποτελο?ν επ?ση? αντικε?μενα θεωρητικο? προβληματισμο?- για παρ?δειγμα δ?ο απ? τα μεταπτυχιακ? μαθ?ματα που δ?δαξα ω? καθηγ?τρια στην Αρχιτεκτονικ? Σχολ? ε?χαν συναφ? θ?ματα: Π?λη και Μν?μη , Δημ?σιο? Χ?ρο? και Δημ?σια Σφα?ρα ( αρχαι?τητα ?ω? Γαλλικ? Επαν?σταση).

Τα τελευτα?α χρ?νια , με αφορμ? επετε?ου?, ?πω? τη? Ρ?σικη? Επαν?σταση?, βλ?πουμε επ?ση? ιστορικ?? αναδρομ?? και μνημονικ?? αφηγ?σει? μ?σα απ? εκθ?σει? και σχετικ?? εκδηλ?σει?, που αποτελο?ν ?να ε?δο? δε?τερη? μεταπολ?τευση?. Το βιβλ?ο μου γενν?θηκε σε αυτ? το περιβ?λλον.

Πω? η μν?μη και η ιστορ?α συναντιο?νται στι? σελ?δε? των ποιημ?των σα? ;

Η ιστορ?α ορ?ζει τον υπερκε?μενο τη? ανθρ?πινη? ζω?? χρ?νο. ?σο κι αν γρ?φεται απ? τι? πρ?ξει? των ανθρ?πων αυτ?? καθ?στανται δυσδι?κριτε? στη ρο? τη?.

??πω? π?ντα στην Ιστορ?α φυσ?ει διαβολεμ?νο? α?ρα??, γρ?φει ο Τ?κη? Σιν?πουλο? στο Χρονικ?. Η μν?μη, οι ατομικ?? και συλλογικ?? μν?με? διατηρο?ν την ανθρωπιν?τητα τη? Ιστορ?α? . Στα ποι?ματα μιλ? για του? δ?ο αυτο?? κ?σμου?.

??πω? ?λεγε ?να κορ?τσι του 68

οι σ?ντροφοι ?ταν καταδικασμ?νοι

σ ?να ε?δο? ακινησ?α?

ακο?μητων φρουρ?ν στα περ?σματα τη? Ιστορ?α?

….. ?να? α?ρατο? κ?σμο?

κινε? τα ορ?ματα των ανθρ?πων.

Ε?ναι εκε?νοι με το φ?γγο? τη? νει?τη? του? που κρατο?ν σκοπι? στη μν?μη.

Γρ?φω στο πο?ημα ? Νοσταλγ?α?

Σε σχ?ση με το πρ?το σα? ?ργο, ??χνη ζω???, το δε?τερο τ?ρα πω? αναπτ?σσεται;

Και τα δ?ο βιβλ?α ?χουν συναφ? θ?ματα. Αλλ? τα ? ?χνη ζω??? ανακαλο?ν σε ?να μ?ρο? του? τι? μν?με? τη? ζω?? μου στο Ρ?θυμνο- την π?λη που γενν?θηκα και μεγ?λωσα, παραδομ?νη στην υγρ? μελαγχολ?α τη? και την αθω?τητα τη? σχολικ?? ζω??.

Η ιστορ?α μπορε? να γρ?ψει τελικ? απ? μ?νη τη? κ?ποιου ε?δου? πο?ηση , κατ? τη γν?μη σα?

Η ιστορ?α και το ανθρ?πινο πεπρωμ?νο μ?σα στη ρο? τη? γ?ννησαν τα μεγ?λα αριστουργ?ματα τη? πο?ηση?, απ? τον ?μηρο μ?χρι την τραγωδ?α και τη συγκλονιστικ?, κατ? τη γν?μη μου, πο?ηση του 20ου αι?να. Π?ρτε για παρ?δειγμα δ?ο πολ? αγαπημ?νου? μου ποιητ?? : τον Γι?ργο Σεφ?ρη και τον Μαν?λη Αναγνωστ?κη. Μιλο?ν για το ανθρ?πινο δρ?μα μ?σα στον υπερκε?μενο χρ?νο τη? ιστορ?α? .

Η μν?μη θεωρε?ται πω? ?χει εγκαταλε?ψει το σ?γχρονο ?νθρωπο και δεν μαθα?νει απ? την ιστορ?α του;

Δεν το πιστε?ω . Αλλ? τ?σο η ιστορικ? δι?σταση των συμβ?ντων τη? εποχ?? μα? ?σο και τα βαθει? μνημονικ? ?χνη που αφ?νουν π?νω μα? φοβ?μαι ?τι εξασθενο?ν μ?σα στην πολλ? συν?φεια τη? σ?γχρονη? εποχ?? τη? ακατ?σχετη? πληροφορ?α? και τη? δι?χυση? π?ση? φ?σεω? μηνυμ?των.