Οι συντελεστ?? τη? ν?α? πολυαναμεν?μενη? ταιν?α? τη? Marvel ?The Eternals? (Οι Αι?νιοι) εμφαν?στηκαν στο San Diego Comic-Con 2019, τη σημαντικ?τερη ετ?σια διοργ?νωση αφιερωμ?νη στα κ?μικ?, τι? τηλεοπτικ?? σειρ?? και κινηματογραφικ?? ταιν?ε? επιστημονικ?? φαντασ?α? και γενικ? την ποπ κουλτο?ρα.

?Ε?μαι τ?σο ενθουσιασμ?νη που βρ?σκομαι εδ?. Θα εργαστ? 10 φορ?? πιο σκληρ?, αυτ? σημα?νει να ε?σαι μ?λο? του σ?μπαντο? τη? MCU, να ε?σαι μ?ρο? των Eternals?, ε?πε η Αμερικαν?δα ηθοποι?? και σκηνοθ?τη?. ?Θα εργαστ? πολ? σκληρ?. Ε?μαι στο στ?διο τη? εκπα?δευση??? αν?φερε η Αντζελ?να Τζολ? απευθυν?μενη στο πλ?θο?.

Η τελευτα?α φορ? που η ηθοποι?? συμμετε?χε στο Comic – Con ?ταν το 2010 κατ? τη δι?ρκεια παρουσ?αση? του θρ?λερ δρ?ση? Salt. Η Σ?λμα Χ?γιεκ θα υποδυθε? τη Σ?ρσι και ο Ρ?τσαρντ Μ?ντεν τον ?καρι? στη ν?α ταιν?α τη? Marvel.

?Αντλ? ?μπνευση απ? την επικεφαλ?? μα? Κλ?ε Ζ?ο. Χρει?ζεται μια ισχυρ? γυνα?κα να κ?νει μια τ?τοια ταιν?α. Ο τρ?πο? με τον οπο?ο προσεγγ?ζει τη σκηνοθεσ?α ε?ναι μια? γυνα?κα? με δ?ναμη, του? βλ?πει ?λου? ω? οικογ?νεια. Υπ?ρχουν πολλ? μητρικ? ?νστικτα στην ταιν?α The Eternals… Αισθ?νομαι τιμ? να ε?μαι μ?ρο? μια? ταιν?α? που θα δε?ξει ανθρ?που? που δεν εκπροσωπο?νται στη μεγ?λη οθ?νη? τ?νισε η Σ?λμα Χ?γιεκ.

Τι ξ?ρουμε μ?χρι τ?ρα για την ταιν?α

Βασισμ?νη στην ομ?τιτλη σειρ? κ?μικ του Τζακ Κ?ρμπι,? που δημιο?ργησε το 1976 το ?The Eternals? ακολουθε? τι? περιπ?τειε? των παντοδ?ναμων και σχεδ?ν αθ?νατων ?ντων γνωστ?ν ω? Eternals, και των αι?νιων αντιπ?λων του?, του? Deviants.

Η ταιν?α ?The Eternals?, που θα σκηνοθετ?σει η Κλ?ι Ζ?ο? ?χει ?δη γ?νει αντικε?μενο συζ?τηση?, καθ?? φημολογε?ται ?τι θα περιλαμβ?νει τον πρ?το γκ?ι υπερ?ρωα σε πρωταγωνιστικ? ρ?λο.

Η ν?α ταιν?α του Marver Universe θα ακολουθε? τα πρ?τυπα του ?Guardians of the Galaxy?, στον τρ?πο που θα συστ?νει απ? το μηδ?ν μια ν?α ομ?δα ηρ?ων, αντ? να του? εισ?γει σταδιακ? στο ευρ?τερο κινηματογραφικ? σ?μπαν τη? Marvel, ?πω? ?κανε με του? ?Avengers?.

View this post on Instagram

First look at the Eternals!!!

A post shared by San Diego Comic-Con updates (@sandiegocomicconnews) on