Η Τζ?νιφερ Λ?πεζ ε?ναι μια απ? τι? πιο εντυπωσιακ?? γυνα?κε? στον πλαν?τη και πια ?ναν χρ?νο μεγαλ?τερη! Η ?δια μπορε? να συμπλ?ρωσε τα 50 ωστ?σο οι on stage εμφαν?σει? τη? αποδεικν?ουν ?τι η ηλικ?α δεν ε?ναι παρ? ?να? αριθμ??.

Μ?λιστα ο σ?ντροφ?? τη?,?Αλεξ Ροντρ?γκεζ αν?βασε ?να πολ? γλυκ? video στο Instagram του που δε?χνει προσωπικ?? στιγμ?? του? θ?λοντα? με αυτ? το τρ?πο να τη? ευχηθε? χρ?νια πολλ? και να τη? δε?ξει πω? ε?ναι δ?πλα τη? σε κ?θε β?μα τη?. ?λλωστε το ερωτευμ?νο ζευγ?ρι ετοιμ?ζεται να παντρευτε? σ?ντομα.

View this post on Instagram

It’s your party, Jennifer! Thank you for inviting all of us to share this special day with you. ?? ?? ??

A post shared by Alex Rodriguez (@arod) on

Η εκρηκτικ? Τζ?νιφερ Λ?πεζ ε?ναι τραγουδ?στρια, ηθοποι??, χορε?τρια και παραγωγ?? αλλ? και επιχειρηματ?α? – δημιουργ?? τη? δικ?? σειρ?? ρο?χων και αρωμ?των. Η δυναμικ? Αμερικαν?δα με καταγωγ? απ? το Πο?ερτο Ρ?κο μεγ?λωσε στο Μπρονξ και ?κανε δι?φορε? δουλει?? προκειμ?νου να μπορε? να πληρ?νει τα μαθ?ματα φωνητικ?? και ορθοφων?α? που παρακολουθο?σε μικρ?.

Σ?μερα, η 50χρονη Τζ?νιφερ Λ?πεζ διαν?ει μια περ?οδο απ?λυτη? ευτυχ?α? στο πλευρ? του συντρ?φου τη?, πρ?ην αστ?ρα του μπ?ιζ μπολ και νυν συμβο?λου αθλητισμο?, Αλεξ Ροντρ?γκεζ.

Η? Τζ?νιφερ Λ?πεζ δεν σταματ? να εργ?ζεται, να χορε?ει, δηλαδ?, και να τραγουδ?, ολοκληρ?νοντα? αυτ?? τι? ημ?ρε? την τ?ταρτη περιοδε?α τη? καρι?ρα? τη?.

?Οι τελευτα?ε? συναυλ?ε? θα πραγματοποιηθο?ν στο Μαι?μι ?που ?χω ?να σπ?τι και την ημ?ρα των γενεθλ?ων μου θα ε?μαι με τα δ?ο παιδι? μου, τον Μαξιμ?λιαν και την Εμε, ηλικ?α? 11 ετ?ν και με τον Αλεξ και τα δ?ο δικ? του παιδι?. Δεν μου αρ?σει ο ?ρο? “διευρυμ?νη οικογ?νεια”, ε?μαστε απλ? μια οικογ?νεια και το διασκεδ?ζουμε, αναρτ?ντα? φωτογραφ?ε? απ? την ημ?ρα των γενεθλ?ων μου στο Instagram?, εξ?γησε η ?δια, μιλ?ντα? στην απεσταλμ?νη τη? Corriere della Sera στο Λο? ?ντζελε?.

H Τζ?νιφερ Λ?πεζ ξεκ?νησε απ? πολ? χαμηλ? αλλ? κατ?φερε να εκτιναχτε? στην κορυφ? του παγκ?σμιου καλλιτεχνικο? στερε?ματο?, γεγον?? που εξηγε? γιατ? δεν μετανι?νει για καμι? απ? τι? επιλογ?? τη?.

??λα ?σα ?κανα και ?ζησα με ?καναν τη γυνα?κα που ε?μαι σ?μερα. Ακ?μα και στο χ?ρο τη? μ?δα? και των αρωμ?των εισ?λθα με ορμ? και π?θο?. Τα δ?ο δ?δυμα παιδι? μου, τα οπο?α απ?κτησα με τον (επ?ση? τραγουδιστ?) Μαρκ Αντονι, ε?ναι η χαρ? μου. Και δεν παραμελ? και τι? φιλανθρωπικ?? μου υποχρε?σει?, προ? νοσοκομε?α και οργαν?σει? αρωγ?? παιδι?ν με αναπηρ?α?.

Η λ?τιν ?κρηξη Τζ?νιφερ Λ?πεζ

Κατ? την ?ναρξη τη? μουσικ?? σταδιοδρομ?α? τη? στα τ?λη τη? δεκαετ?α? του 1990, η Jennifer Lopez συν?βαλε στη ?λ?τιν ?κρηξη? που παρατηρ?θηκε στον τομ?α τη? ψυχαγωγ?α?.?Το 1996 εμφαν?στηκε στο εξ?φυλλο για το πρ?το τε?χου? του περιοδικο? ?Latina?. Η συντ?κτρια Galina Espinoza δ?λωνε ?τι δεν υπ?ρχει αφ?γηση τη? σ?γχρονη? λατινικ?? ιστορ?α? χωρ?? την Jennifer.

Την εποχ? που η καρι?ρα τη? ?ρχισε να εκτοξε?εται, ?γινε πιο ?ντονη η ?μφαση στη χυμ?δη παρουσ?α τη?. Ο μελετητ?? Sean Redmond ?γραψε ?τι αυτ? ?ταν ?να σημ?δι του ρ?λου τη? και τη? κοινωνικ?? εξουσ?α? τη? στι? πολιτιστικ?? αλλαγ?? που συν?βαιναν στι? Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε?.

Τον Α?γουστο του 2005 το ?TIME? αποκ?λεσε την Lopez ω? μ?α απ? του? σημαντικ?τερου? Λατινοαμερικ?νου?. ?Γιατ?; Επειδ? πριν απ? μια δεκαετ?α ?ταν μ?α αν?νυμη χορε?τρια σε ?να sketch show δε?τερη? διαλογ???.

Το Φεβρου?ριο του 2007 το ?People en Espa?ol? τη χαρακτ?ρισε την πιο επιδραστικ? Λατινοαμερικ?να entertainer. Το 2014 επιστ?μονε? ?δωσαν σε ?να ε?δο? υδρ?βιων ακ?ρεων που βρ?θηκαν στο Που?ρτο Ρ?κο την ονομασ?α Litarachna lopezae προ? τιμ? τη? Lopez.

Το fashion icon Τζ?νιφερ Λ?πεζ

Η Jennifer Lopez φημ?ζεται για το ξεχωριστ? στιλ τη? και το κριτ?ριο τη? για τη μ?δα.?Το ?Us Weekly? την ανακ?ρυξε ?Style Icon? τη? δεκαετ?α? του 2000. Το 2019,το Συμβο?λιο Σχεδιαστ?ν Μ?δα? τη? Αμερικ?? τη? απ?νειμε το βραβε?ο ?Fashion Icon Award? για τη ?μακροχρ?νια και παγκ?σμια επ?δρασ? τη? στη μ?δα?.

Το περ?φημο πρ?σινο φ?ρεμα Versace που φ?ρεσε στα Βραβε?α Grammy του 200 ψηφ?στηκε ω? η π?μπτη πιο iconic εμφ?νιση ?λων των εποχ?ν σε κ?κκινο χαλ?.

Οι φωτογραφ?ε? τη? Lopez απ? εκε?νη τη βραδι? ?γιναν το πιο δημοφιλ?? ερ?τημα αναζ?τηση? στα ?ω? τ?τε χρονικ?. Οδ?γησαν την Google στη δημιουργ?α τη? αναζ?τηση? εικ?νων.

Το στιλ τη? J Lo ?χει επηρε?σει μ?α σειρ? διασημοτ?των ?πω? οι Kelly Rowland, Kim Kardashian και η Jennifer Love Hewitt.?Το πρ?το τη? ?ρωμα, το ?Glow by JLo?, συντ?λεσε στην ?νοδο των αρωμ?των απ? celebrities τη δεκαετ?α του 2000. Το ?Glow by JLo? αποτελε? το πιο επιτυχημ?νο ?ρωμα στην κατηγορ?α του, ?χοντα? καταγρ?ψει πωλ?σει? ?νω των 2 δισεκατομμυρ?ων δολαρ?ων ?ω? το 2012.

Ο κριτικ?? Chandler Burr ?γραψε: ?Η Elizabeth Taylor ?ταν η πρ?τη που λ?νσαρε το δικ? τη? ?ρωμα, ?μω? το Glow ?θησε την υπερδραστηρι?τητα στο χ?ρο.?

View this post on Instagram

?HAPPY BIRTHDAY JLO? #happybirthday #jlo #jenniferlopez #happybirthdayjlo #jenniferlopezfan #ItsMyPartyTour

A post shared by Jennifer Lopez JLo (@jenniferlopezjlosite) on