?σπασε την?την ?παυλη που ζο?σε?με τον?Τζορτζ Μ?ικλ?ο πρ?ην του, Φαντ? Φαου?ζ, ?πω? ανακο?νωσε η αστυνομ?α του Λονδ?νου.

Το σπ?τι, που υπολογ?ζεται σε αξ?α στα π?ντε εκατομμ?ρια λ?ρε? και εκε? ζο?σε στο τ?λο? τη? ζω?? του ο δι?σημο? τραγουδιστ??, που π?θανε τα Χριστο?γεννα του 2016, με τον 46χρονο σ?μερα Φαου?ζ.

Απ? τ?τε ο Φαου?ζ συν?χισε να κατοικε? στην ?παυλη, αν και στη διαθ?κη του, που ανο?χθηκε τον περασμ?νο μ?να, ο Τζορτζ Μ?ικλ δεν του ε?χε αφ?σει τ?ποτα.

Απ? τ?τε, οι αδελφ?? του τραγουδιστ? που π?θανε τ?σο πρ?ωρα μ?ταια προσπαθο?σαν να βγ?λουν τον Φαου?ζ απ? την ?παυλη στην οπο?α ζο?σε μαζ? με τον Τζορτζ Μ?ικλ. Ο ?διο? αρνι?ταν να φ?γει και θεωρο?σε ?τι το σπ?τι του αν?κει. ?ταν ?μω? ?σφιξε ο κλοι?? γ?ρω του ο Φαου?ζ ?χασε τον ?λεγχο.

Το βρ?δυ τη? Τρ?τη? ο Φαου?ζ? ξ?σπασε και ?σπασε ?λο το σπ?τι. Κατ?πιν αν?βηκε στη στ?γη και τ?τε ?ταν που γε?τονε? που τον ε?χαν δει ειδοπο?ησαν την αστυνομ?α.

?ταν ?να περιπολικ? ?φτασε στην ?παυλη, ο ?ντρα? ε?χε μπει π?λι στο σπ?τι. Μπα?νοντα? μ?σα οι αστυνομικο? αντ?κρυσαν την απ?λυτη καταστροφ? και ?εκτεταμ?νε?? ζημι??, ?πω? ανακοιν?θηκε επισ?μω?. Μ?λιστα ?ταν τ?τοια η ?κταση τη? ζημι??, που χρει?στηκε να κληθε? η πυροσβεστικ? για να απομακρ?νει τα σπασμ?να αντικε?μενα και το νερ? που ?τρεχε απ? σπασμ?νου? σωλ?νε?!

Η αστυνομ?α συν?λαβε τον 46χρονο πρ?ην σ?ντροφο του Τζορτζ Μ?ικλ, με την κατηγορ?α τη? πρ?κληση? βλ?βη? και ο ?διο? κρατε?ται σε αστυνομικ? τμ?μα του β?ρειου Λονδ?νου.