Ο Αμερικαν?? ηθοποι??, ?ντι Μ?ρφι ανακο?νωσε ?τι εξετ?ζει το ενδεχ?μενο επιστροφ?? στη stand up κωμωδ?α μετ? π?ρα πολλ? χρ?νια απουσ?α? απ? ζωνταν?? εμφαν?σει?.

Ο θρ?λο? τη? κωμωδ?α? αποκ?λυψε ?τι σχεδι?ζει την επ?νοδ? του, εν? ?ταν καλεσμ?νο? στο talk show του Netflix ?Comedians in Cars Getting Coffee? και συζητο?σε με τον παρουσιαστ?, επ?ση? κωμικ?, Τζ?ρι Σ?ινφελντ.

?Ξ?ρει? ?τι οι ?νθρωποι τρελα?νονται που δεν κ?νει? stand-up. Το ξ?ρει? αυτ?, ?τσι;? ε?πε ο Σ?ινφελεντ στον ?ντι Μ?ρφι σε στιγμι?τυπο που δημοσιοποι?θηκε.

Ο ?ντι Μ?ρφι απ?ντησε: ?Π?ω να το κ?νω ξαν?. ?λα απλ? πρ?πει να ε?ναι σωστ?. Πρ?πει να πα? εκε? και να ξεκιν?σει? να δουλε?ει??.

Ο ?ντι Μ?ρφι ?χει να ασχοληθε? με τη stand up κωμωδ?α εδ? και πολλ? χρονι?, ωστ?σο θεωρε?ται κορυφα?ο? του ε?δου?.

Το ?Raw? του 1987 απ? live εμφ?νιση του ?ντι Μ?ρφι παραμ?νει η νο?μερο 1 ταιν?α stand up κωμωδ?α? ?λων των εποχ?ν με εισπρ?ξει? π?νω απ? 50,5 εκατ. δολ?ρια.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ