?Τα κυριαρχικ? μα? δικαι?ματα δεν ε?ναι προ? διαπραγμ?τευση?, διεμ?νυσε ο υπουργ?? Εξωτερικ?ν Ν?κο? Δ?νδια? αναφερ?μενο? στι? εν?ργειε? τη? Τουρκ?α?.

Μιλ?ντα? στον ΣΚΑ? ο κ. Δ?νδια? τ?νισε τη σημασ?α τη? τ?ρηση? του διεθνο?? δικα?ου και των διεθν?ν συνθηκ?ν.

Σημε?ωσε δε ?τι απευθυνθ?καμε στον Ρετζ?π Ταγ?π Ερντογ?ν και θα δο?με με τι τρ?πο θα προσλ?βουν αυτ? την πρ?σκληση για συν?ντηση, η οπο?α -?πω? ε?χε- δεν ?χει ακ?μα προγραμματιστε? κ?ποια συν?ντηση.

Ο υπουργ?? Εξωτερικ?ν γνωστοπο?ησε ?τι πρ?κειται να συνοδε?σει τον Κυρι?κο Μητσοτ?κη κατ? την επ?σκεψ? του στην Κ?προ, τη Δευτ?ρα 29 Ιουλ?ου.

?σον αφορ? τον ν?ο πρωθυπουργ?? τη? Βρεταν?α? Μπ?ρι? Τζ?νσον ε?πε ?τι η ελληνικ? κυβ?ρνηση θα συνεργαστε? μαζ? του, τον?ζοντα? χαρακτηριστικ? ?τι το Brexit μα? αφορ?.

?κανε μ?λιστα γνωστ? ?τι ο αναπληρωτ?? υπουργ?? Εξωτερικ?ν, αρμ?διο? για τα ευρωπα?κ? θ?ματα Μιλτι?δη? Βαρβιτσι?τη? θα φ?ρει το θ?μα του Brexit στο αυριαν? υπουργικ? συμβο?λιο. ?Εμε?? μ?χρι τι? 31 Οκτωβρ?ου πρ?πει να ε?μαστε ?τοιμοι, να προετοιμαστο?με για το Brexit που η βρετανικ? κυβ?ρνηση επιθυμε??, κατ?ληξε ο κ. Δ?νδια?.