Τα?συλλυπητ?ρι? του για τον?θ?νατο τη??Μαρ?α? Βλ?χου?εξ?φρασε ο πρωθυπουργ?? Κυρι?κο? Μητσοτ?κη?, σημει?νοντα? πω? ?ε?ναι τ?σο ?δικο να φε?γουν απ’τη ζω? ν?οι ?νθρωποι, γεμ?τοι εν?ργεια, ενθουσιασμ? και δημιουργικ?τητα?.

?πω? αν?φερε σε tweet του, ?γν?ριζα προσωπικ? τη Μαρ?α Βλ?χου και θα με?νει π?ντα στη μν?μη μου για το πε?σμα τη? να κ?νει πρ?ξη τι? καινοτ?με? ιδ?ε? τη?? και πρ?σθεσε ?Τα ειλικριν? μου συλλυπητ?ρια στην οικογ?νει? τη??.