Το υπουργε?ο Αγροτικ?? Αν?πτυξη? και Τροφ?μων θα επισκεφθε? το πρω? τη? Παρασκευ??? ο πρωθυπουργ?? Κυρι?κο? Μητσοτ?κη?.

Ο κ. Μητσοτ?κη? θα ?χει σ?σκεψη με τον αρμ?διο υπουργ?, Μ?κη Βορ?δη και του? υφυπουργο??, Φωτειν? Αραμπατζ? και Κωνσταντ?νο Σκρ?κα.

Υπενθυμ?ζεται ?τι την Π?μπτη ο πρωθυπουργ?? επισκ?φθηκε το υπουργε?ο Τουρισμο? ?που ενημερ?θηκε απ? τον αρμ?διο υπουργ? Χ?ρη Θεοχ?ρη για την πορε?α τη? τουριστικ?? περι?δου, αλλ? και για τι? πολιτικ?? προτεραι?τητε? του υπουργε?ου.