?Το Αιγα?ο ε?ναι μ?α θ?λασσα με σ?νορα και ο ζωτικ?? χ?ρο? τη? Ελλ?δα?. Ε?ναι το στρατηγικ? β?θο? αυτ?? τη? χ?ρα?, ε?ναι ο λ?γο? που η χ?ρα αυτ?, η οπο?α υπ?μεινε π?ρα πολλ?, αλλ? και ξεπ?ρασε ακ?μα περισσ?τερα, ?χει το β?θο?, ?χει το ζωτικ? χ?ρο για να συνεχ?σει να ε?ναι μ?α ισχυρ? παρουσ?α, που εκπ?μπει σ?ματα σταθερ?τητα?, σωφροσ?νη? και σοβαρ?τητα? στην ευρ?τερη περιοχ?? επισ?μανε, μεταξ? ?λλων, ο υπουργ?? Εθνικ?? Αμυνα?, Νικ?λαο? Παναγιωτ?πουλο?, στην ομιλ?α του κατ? την σημεριν? επ?σκεψη του στην Ανωτ?τη? Στρατιωτικ?? Διο?κηση? Εσωτερικο? και Ν?σων.

?Πλ?ον αντιλαμβ?νονται και οι σ?μμαχο? μα? – και μ?λιστα οι πιο ισχυρο? σ?μμαχο? μα? – ?τι εμε?? ε?μαστε αυτο? π?νω στου? οπο?ου? πρ?πει να επενδ?ουν και να ποντ?ρουν ?τσι ?στε η περιοχ? μα? να γ?νει μ?α περιοχ? ειρ?νη? και σταθερ?τητα? και να ξεπεραστο?ν οι ?ποιε? αστ?θειε?, πρ?σθεσε.

Παρ?λληλα κατ?στησε σαφ?? ?τι ?αντιλαμβαν?μαστε τι? αστ?θειε?, αντιλαμβαν?μαστε την προκλητικ? συμπεριφορ? των γειτ?νων, ?μω? αυτ? η συμπεριφορ?, ?σο προκλητικ? και να γ?νει, το ξ?ρετε και το ξ?ρουμε ?τι υπ?ρχουν ?κ?κκινε? γραμμ???. ?ταν οι ?κ?κκινε? γραμμ??? τε?νουν να ξεπεραστο?ν, ε?μαστε και εμε?? εδ? για να εκπ?μψουμε ισχυρ? στ?γμα ψυχραιμ?α? αλλ? και αποφασιστικ?τητα?, περ?σκεψη?, αλλ? και σθ?νου?. Αυτ? ε?ναι η αποτρεπτικ? ισχ?? τη? χ?ρα? και εσε?? ε?στε ?να? απ? του? βασικο?? βραχ?ονε? εκδ?λωση? αυτ?? τη? αποτρεπτικ?? ισχ?ο? τη? χ?ρα?? τ?νισε απευθυν?μενο? προ? τα στελ?χη των Εν?πλων Δυν?μεων και τη? ΑΣΔΕΝ.

?Το Αιγα?ο ε?ναι ?να δ?σκολο θ?ατρο επιχειρ?σεων. Ε?ναι μια θ?λασσα με σ?νορα. Και τα σ?νορα του Αιγα?ου ε?ναι ?να νοητ? τε?χο? με π?ργου?. Οι π?ργοι αυτο? ε?ναι τα νησι?. Και εκε? υπ?ρχετε εσε??. Ε?στε οι φρουρο? στα τε?χη. Εσε?? ε?στε ο λ?γο? που ?λοι ?σοι επιβουλε?ονται ο,τιδ?ποτε εναντ?ον τη? πατρ?δα μα? θα το σκεφτο?ν π?ρα πολ? σοβαρ? και κατ? π?σα πιθαν?τητα θα αποφασ?σουν να μην προχωρ?σουν? αν?φερε ειδικ?τερα για τα στελ?χη τη? ΑΣΔΕΝ.

Ο κ. Παναγιωτ?πουλο? υπενθ?μισε περιστατικ? στη Ν?α Υ?ρκη, το 2010 στο πλα?σιο των εκδηλ?σεων τη? ομογ?νεια? στη Ν?α Υ?ρκη ?που στην παρ?λαση συμμετε?χε ομ?δα των Ευζ?νων, κατ? το οπο?ο Ελληνοαμερικαν?? υποψ?φιο? εξ?φρασε ανησυχ?α ?τι λ?γω τη? κρ?ση?, οι Το?ρκοι θα μα? ?π?ρουν κ?να δ?ο νησι?? .

Τ?τε ο κ. Παναγιωτ?πουλο? βλ?ποντα? την ομ?δα των Ευζ?νων που αντ?δρασε στα λεγ?μενα του υποψηφ?ου απ?ντησε απευθυν?μενο? προ? τον ?διο ?ο λ?γο? που δε θα γ?νει αυτ? για το οπο?ο ανησυχε?τε και ο?τε καν θα τολμ?σει κανε?? να κ?νει την προσπ?θεια, ε?ναι ?τι ?λοι καταλαβα?νουν, αλλ? ιδ?ω? οι ?απ?ναντι? καταλαβα?νουν, τι του? περιμ?νει αν θα το αποτολμ?σουν. Εκε?νη την ?ρα φυσικ? λε? και περ?μενε ?λη η α?θουσα να εκραγε? σε πανηγυρισμο??, αλλ? αυτ? που με ικανοπο?ησε ιδια?τερα ?ταν ?τι τα παιδι? εκε? κ?τω, η α?θουσα δηλαδ?, το απ?σπασμα τη? Προεδρικ?? Φρουρ??, ?ρθαν μετ? ?να? – ?να? να με συγχαρο?ν. ‘?τσι το αισθαν?μουν τ?τε, ?τσι το αισθ?νομαι, πολ? πιο ?ντονα και τ?ρα? σχολ?ασε περαιτ?ρω.

Ο υπουργ?? Εθνικ?? ‘Αμυνα? διαβεβα?ωσε ?τι σε συνεργασ?α με τη στρατιωτικ? ηγεσ?α θα καταβληθε? η μ?γιστη δυνατ? προσπ?θεια ?να λ?σουμε αρκετ? και με καλ?? πιθαν?τητε? τα περισσ?τερα? απ? τα υφιστ?μενα προβλ?ματα του προσωπικο? των Εν?πλων Δυν?μεων.

Παρ?λληλα, εξ?ρε τον επαγγελματισμ? των στελεχ?ν των Εν?πλων Δυν?μεων λ?γοντα? χαρακτηριστικ? ?τι ?τα στελ?χη των Εν?πλων Δυν?μεων ?χουν μεγαλ?τερο επ?πεδο επαγγελματισμο? απ? ?λα τα υπ?λοιπα στελ?χη οπουδ?ποτε αλλο?, αλλ? ?τσι πρ?πει να ε?ναι.?Επαγγελματισμ?? σημα?νει προσ?λωση, αφοσ?ωση, διαρκ? εκπα?δευση, διαρκ? προσπ?θεια για ατομικ? και ομαδικ? βελτ?ωση σε ?,τι κ?νουμε?.

Μ?λιστα προ?τρεψε ?τι ??λοι σε αυτ? τη χ?ρα πρ?πει να αρχ?σουμε να λειτουργο?με με λ?γο παραπ?νω επαγγελματισμ? σε ?,τι κι αν κ?νουμε, με δεδομ?νο ?τι οι ?νοπλε? Δυν?μει? αποτελο?ν ?να πρ?τυπο οργανωμ?νη? Πολιτε?α? που θα θ?λαμε να ?χουμε,?πω? πρ?σθεσε αργ?τερα στι? δηλ?σει? του στο υπουργε?ο?.

Κατ? την επ?σκεψ? του στην ΑΣΔΕΝ, ο κ. Παναγιωτ?πουλο? επικοιν?νησε μ?σω βιντεοκλ?ση? με τα επιτηρητικ? φυλ?κια Παναγι?? και Φαρμακονησ?ου. Επ?ση? συνομ?λησε με του? διοικητ?? ?λων των Σχηματισμ?ν των τοπικ?ν ΑΔΤΕ.

Τον υπουργ? Εθνικ?? Αμυνα?, τον οπο?ο συν?δευαν ο αρχηγ?? ΓΕΕΘΑ πτ?ραρχο? Χρ?στο? Χριστοδο?λου και ο αρχηγ?? ΓΕΣ αντιστρ?τηγο? Γε?ργιο? Καμπ?? του? οπο?ου? υποδ?χθηκε ο διοικητ?? τη? ΑΣΔΕΝ αντιστρ?τηγο? Γε?ργιο? Δημητρ?πουλο?.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ