Η μετ?λλαξη σε μια πρωτε?νη που εγγρ?φεται στον εγκ?φαλο των παιδι?ν με αυτισμ?, ?ταν προκληθε? σε ποντ?κια, τα οδηγε? σε συμπεριφορικ?? αλλαγ?? που χαρακτηρ?ζουν τι? Διαταραχ?? Αυτιστικο? Φ?σματο? (ΔΑΦ), αποκ?λυψε ν?α ?ρευνα την οπο?α επικαλε?ται η ScienceDaily.

Η μελ?τη που δημοσιε?τηκε στην επιστημονικ? επιθε?ρηση ?Journal of Clinical Investigation? αναδεικν?ει την πιθαν?τητα η μετ?λλαξη αυτ? να αποτελε? την εξ?γηση για κ?ποιε? απ? τι? συμπεριφορ?? των ΔΑΦ και τη? Διαταραχ?? Ελλειμματικ?? Προσοχ?? και Υπερκινητικ?τητα? (ΔΕΠΥ).

Η πρωτε?νη του εγκεφ?λου που μελετ?θηκε ε?ναι ο μεταβιβαστ?? ντοπαμ?νη? ο οπο?ο? ε?ναι υπε?θυνο? για την επαναπρ?σληψη ντοπαμ?νη?.

Η εγκεφαλικ? δραστηρι?τητα στην οπο?α εμπλ?κεται το ντοπαμινεργικ? σ?στημα εντοπ?ζεται στο ραβδωτ? σ?μα (Σ.τ.Σ: πυρ?να? του τελικο? εγκεφ?λου που αν?κει στα βασικ? γ?γγλια) που ε?ναι ο ρυθμιστ?? τη? κινητικ?? δραστηρι?τητα?, των κιν?τρων, τη? προσοχ?? και του συστ?ματο? ανταμοιβ??.

Δεν προκαλε?, επομ?νω?, ?κπληξη το γεγον?? ?τι δυσλειτουργ?ε? σε αυτ? το νευροδιαβιβαστικ? σ?στημα ?χουν συνδεθε? με το Π?ρκινσον, εξαρτ?σει? απ? ουσ?ε?, διπολικ? διαταραχ? και πιο πρ?σφατα με τι? ΔΑΦ και τη ΔΕΠΥ.

Ο δρ. Γκ?λι Γου?λα? και η φοιτ?τρια του Γκαμπρι?λα ΝτιΚ?ρλο ε?ναι οι πρ?τοι που μελ?τησαν την μετ?λλαξη DAT T356M -μετ?λλαξη στον ντοπαμινεργικ? νευροδιαβιβαστ? λ?γω αλλαγ?? στο αμινοξ? 356 που παρατηρε?ται στα παιδι? με ΔΑΦ και ΔΕΠΥ- σε θηλαστικ? και συγκεκριμ?να σε ποντ?κια.

Βρ?θηκε πω? τα ομ?ζυγα ποντ?κια με δ?ο αντ?γραφα τη? μετ?λλαξη? DAT T356M παρουσ?ασαν αλλαγ?? στη συμπεριφορ? αν?λογε? με αυτ?? των παιδι?ν με ΔΑΦ και ΔΕΠΥ. Το ε?ρημα αυτ? δεν επιβεβαι?θηκε για τα ποντ?κια που ε?χαν μ?νο ?να αντ?γραφο αυτ?? τη? μετ?λλαξη?.