Το Facebook ανακο?νωσε σ?μερα ?τι κατ?ργησε λογαριασμο?? στην Ρωσ?α, την Ουκραν?α, την Τα?λ?νδη και την Ονδο?ρα σε μια απ? τι? πιο πρ?σφατε? κιν?σει? που κ?νει για την αντιμετ?πιση μια? ?συντονισμ?νη? μη γν?σια? συμπεριφορ???. Μ?λιστα, διευκρ?νισε??τι ?κλεισε τι? σελ?δε?, τι? ομ?δε? και του? λογαριασμο?? αυτο?? β?σει τη? συμπεριφορ?? του? κι ?χι του περιεχομ?νου που ε?χαν αναρτ?σει.

Η εταιρε?α Facebook Inc ?χει λ?βει μ?τρα για την καταστολ? τ?τοιων λογαριασμ?ν παγκοσμ?ω? μετ? τι? σφοδρ?? επικρ?σει? που δ?χθηκε ?τι δεν αν?πτυξε εργαλε?α αρκετ? γρ?γορα για την καταπολ?μηση του εξτρεμιστικο? περιεχομ?νου και των προπαγανδιστικ?ν επιχειρ?σεων μ?σω του ιστοτ?που τη?.

?Σε καθεμ?α απ? αυτ?? τι? περιπτ?σει?, αυτο? που κρ?βονταν π?σω απ? τη δραστηρι?τητα αυτ? ?ταν συντονισμ?νοι μεταξ? του? και χρησιμοποιο?σαν πλαστο?? λογαριασμο?? για να παρουσι?σουν μια παραπλανητικ? εικ?να για του? εαυτο?? του?? σημει?νει ο Ναθ?νιελ Γκλ?ιτσερ, επικεφαλ?? πολιτικ?? κυβερνοασφ?λεια? τη? εταιρε?α?, σε ηλεκτρονικ? μ?νυμα που απ?στειλε στο Reuters.

?Δεν θ?λουμε να χρησιμοποιο?νται οι υπηρεσ?ε? μα? για να χειραγωγο?νται ?νθρωποι?, υπογραμμ?ζει το Facebook το οπο?ο ?κλεισε συνολικ? 294 λογαριασμο?? και 1.509 σελ?δε?.

Πηγ?: ΑΜΠΕ