Οι ?φ?βοι? για την ?ρνηση του Τ?ιλερ Ντ?ρσει να παρ?σταται στο Παγκ?σμιο τη? Κ?να? επαληθε?θηκαν, μια? και ο ?λληνα? ομογεν?? ενημ?ρωσε την Ομοσπονδ?α (25/7) πω? ?για προσωπικο?? λ?γου?? δεν θα ενισχ?σει την ?γαλαν?λευκη?.

Ο 23χρονο? γκαρντ δ?λωσε λυπημ?νο? για αυτ? την εξ?λιξη, εν? ευχαρ?στησε θερμ? την Ελληνικ? Ομοσπονδ?α για την πρ?σκληση του στην αποστολ? τη? ομ?δα?.

Οι ?σειρ?νε?? ηχο?σαν απ? τι? προηγο?μενε? ημ?ρε?, αφο? ο πα?χτη? ε?ναι ακ?μα free agent στην μεταγραφικ? αγορ? του ΝΒΑ, μετ? την απ?φαση των Μ?μφι? Γρ?ζλι? να τον αφ?σουν ελε?θερο πριν την ?ναρξη τη? free agency.

Η απουσ?α εν?? συμβολα?ου με ομ?δα του ΝΒΑ του στοιχ?ζει ουσιαστικ? την συμμετοχ? του στο μεγαλ?τερο μπασκετικ? event.