Δεδομ?να αποτελε? την πιο φανταχτερ? μεταγραφ? του Ολυμπιακο? για τη σεζ?ν 2019-20. Ε?ναι απ? του? πα?κτε? που θα δ?σει πολλ? στου? Ερυθρ?λευκου? και θα πλαισι?σει ιδανικ? τον Γι?ργο Πρ?ντεζη στο ?4?. Ο λ?γο? για τον Μιντ?ουγκα? Κουζμ?νσκα?.

Γιατ? ?μω? αναφερ?μαστε σε αυτ?ν; Την Παρασκευ? (26/7) στι? 21:45 φτ?νει στην Ελλ?δα ο Λιθουαν?? φ?ργουορντ με σκοπ? να περ?σει απ? ιατρικ?? εξετ?σει?. Αυτ?ν την περ?οδο ε?ναι μαζ? με το αντιπροσωπευτικ? του συγκρ?τημα, ?ντα? στι? επιλογ?? για το παγκ?σμιο πρωτ?θλημα, με τον Κουζμ?νσκα? να ξεκλ?βει λ?γο χρ?νο για να μπορ?σει να βρεθε? στο περιβ?λλον που θα αγων?ζεται τη σεζ?ν που ?ρχεται.